אאא

פרק רביעי- אחד דיני ממונות

דף לב

א.  מה איכא בדיני ממונות ושונה בדיני נפשות 1. לגבי דרישה וחקירה איכא סתירה האם בעינן בדיני ממונות, ומיישיבנן כדלקמן. 2. דיני ממונות בשלשה, ודיני נפשות ושור הנסקל בכ"ג. 3. פותחין אף לחובה, ובנפשות רק לזכות. 4. ההטיה ע"פ אחד, ובנפשות לחובה ע"פ שנים. 5. מחזירין לחובה, ובנפשות רק לזכות. 6. הכל מלמדין זכות וחובה, ובנפשות רק זכות. 7. המלמד זכות חוזר ומלמד חובה רק בממונות. 8. דנים ביום וגומרים בלילה, ובנפשות גומרים ביום למחרת. 9. גומרים בו ביום אף לחובה, ובנפשות רק לזכות. 10. מתחילין מן הגדול, ובנפשות מן הצד. 11. הכל כשרין לדון, אפילו גר שבא מטיפה פסולה וממזר שאינו ראוי לבא בקהל, ובנפשות רק מיוחסים. 12. דף לו. אין להושיב בדיני נפשות: זקן, סריס, מי שאין לו בנים, ולר"י אף אכזרי.

ב.  דרישה וחקירה בדיני ממונות, במשנתנו נאמר שצריך, וקשיא כיצד מכשרינן שטרות המאוחרין. ומתרצינן דלא צריך 1. מדרבנן ומשום שלא תנעול דלת בפני לוין. 2. בהודאות והלואות. 3. בדין מרומה.

ג.   דרשות קראי צדק צדק תרדוף 1. קשיא מקרא בצדק תשפוט עמיתך, ואתיא ההכפלה שיש לדקדק אם רואה שהדין מרומה. 2. לצַדק את הדין ואת הפשרה שיהיו בשוה, כגון בפגיעת ספינות או גמלים זה בזה. 3. לילך אחד ב"ד יפה, אחר חכמים לישיבה כדלקמן.

ד.   הליכה אחר חכמים לישיבה, להיכן: 1. אחר ר"א ללוד. 2. ריב"ז לברור חיל. 3. רבי יהושע לפקיעין. 4. ר"ג ליבנה. 5. ר"ע לבני ברק. 6. רבי מתיא לרומי. 7. רחב"ת לסיכני. 8. רבי יוסי לציפורי. 9. ר"י בן בתירה לנציבין. 10. ר"ח בן אחי ר"י לגולה. 11. רבי לבית שערים. 12. חכמים ללשכת הגזית.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ה.  כיצד פותחין לזכות בדיני נפשות 1. אמרינן לעדים מי יימר שהיה כדבריכם, ודחי א"כ חסמינן להו בידים. 2. שואלים את הנתבע האם יש לך עדים להזימן, ודחי שאם יוזמו מיד הוי חובתו של הנתבע. 3. אמרינן לנתבע האם יש לך עדים להכחישן. 4. אמרינן לעדים מדבריכם נזדכה פלוני. 5. אמרינן לנתבע אם לא הרגת אל תירא, וכדאשכחן לגבי סוטה. 6. אומרים שכל מי שיש לו זכות יבא וילמד עליו.

שאלות לחזרה ושינון

א. מה איכא בדיני ממונות ושונה בדיני נפשות (12)

ב. הסתירה אי בעינן דרישה וחקירה בדיני ממונות, והתירוצים מתי אין צריכים דרישה וחקירה (3)

ג. דרשות הפסוקים צדק צדק תרדוף (3)

ד. הליכה אחרי החכמים לישיבה, להיכן (12)

ה. כיצד פותחין לזכות בדיני נפשות (6)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com