אאא

דף לה

א.    דיני נפשות גומרים לחובה למחרת דבעינן הלנת דין, והמקור 1. לר"ח צדק ילין בה ועתה מרצחים, ולרבא אתי למימר שתענית שמלינין בה את הצדקה במקום שנהוג לחלק פת בסופה חמור כשופך דמים. 2. לרבא אשרו חמוץ היינו דיין שמחמץ דינו, ולר"ח אתי להוכיחם שלא יחזקו את הגזלן החומץ.

ב.    אין דנין דיני נפשות ביום ששי משום דאי אפשר 1. לגמור בע"ש, שמא יראו טעם לחובה וצריכים הלנת דין. 2. לגמור בשבת לחובה, אין רציחה דוחה שבת. 3. להרוג במוצ"ש א"א, דבעינן נגד השמש. 4. להרוג ביום ראשון, נמצא עינוי דין. 5. לומר את הדין ביום ראשון, ישכחו את הטעמים שבלבם.

ג.     הקושיות דנילף מק"ו, והדחיות 1. קבורת מת מצוה תדחה שבת מק"ו שהרי דוחה עבודה שדוחה שבת, ודחינן דהריגת רוצח תוכיח שדוחה עבודה ולא דוחה את השבת. 2. בהריגת רוצח נאמר והומת ומשמע אפילו בשבת, ואף איכא ק"ו מעבודה שדוחה שבת ונדחית מפני רציחה, ומאידך נאמר בשבת לא תבערו אש בכל מושבותיכם ומשמע שאין להרוג אפילו רוצח, ותירץ דילפינן דרציחה לא דוחה שבת מגז"ש דמושבות. 3. לאביי ילפינן שאין רציחה דוחה את העבודה מק"ו ששבת נדחית מעבודה ורציחה נדחית מפניה, ולכן קרא דמעם מזבח תקחנו למות אתי רק לקרבן יחיד, ורבא דחהו דמעם מזבחי אתי לקרבן תמיד המיוחד לי. 4. וכן רבא הקשה על אביי דהקרבת קרבן יחיד דחה הריגת רוצח בק"ו, שהרי קרבן יחיד דוחה יו"ט למ"ד נדרים ונדבות קרבים ביו"ט ויו"ט דוחה רציחה, וא"כ לא מתקיים כלל קרא דמעם מזבחי, אלא ע"כ ליתא לק"ו דאביי.

שאלות לחזרה ושינון

א. מהו המקור שבדיני נפשות יש להלין את הדין, ומאי קסבר אידך (2)

ב. מדוע אין דנים דיני נפשות ביום ששי (5)

ג. הדינים שרצינו להביא בקל וחומר, והדחיות (4)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com