אאא

דף לו

א.  מהיכן מתחילים לשאול מהי דעת הדיינים 1. בדיני ממונות טומאות וטהרות, מתחילין מן הגדול. 2. אצל רבי התחילו מן הקטן, מפני העושה שבו. 3. בדיני נפשות מתחילים מן הקטן, וילפינן מלא תענה על רב, או מדוד המלך שנאמר שחגר את חרבו באחרונה בדינו של שמעי בן גרא.

ב.  אמרינן שהיו תורה וגדולה במקום אחד כל חייו, אצל משה רבינו רבי ורב אשי. ומקשינן 1. יהושע, היה אלעזר. 2. פנחס, זקנים. 3. שאול, שמואל. 4. דוד, עירא היאירי. 5. שלמה, שמעי בן גרא. 6. חזקיה, שבנא. 7. עזרא, נחמיה. 8. הונא בר נתן, היה כפוף לרב אשי.

ג.   לכמה נחשבים הרב ותלמידו שיושבים יחד בדין 1. בטהרות וטומאות, נמנים לשנים. 2. בממונות נמנים לאחד, אבל תלמיד הנצרך רק לשמועותיו של רבו אבל לא לסברתו נמנה בפ"ע. 3. וכן בדיני נפשות. 4. מכות. 5. קידוש החודש. 6. עובור השנה.

ד.   מ"ט בעינן שיהיו בב"ד רק מיוחסין 1. כולן יפה רעיתי ומום אין בך, ודחי דלמא מום ממש. 2. גבי אספה לי שבעים איש נאמר והתיצבו שם עמך והיינו בדומין לך, ודחי דלמא משום שכינה. 3. למסקנא ילפינן מסנהדראות של יתרו, שנאמר ונשאו אתך שיהיו דומין לך.

שאלות לחזרה ושינון

א. מהיכן מתחילים לשאול מה דעת הדיינים, ומנין (3)

ב. אצל מי מצינו תורה וגדולה במקום אחד, והקושיות דה"נ מצינו (8)

ג. לכמה דיעות מונים את הרב ותלמידו המקרים השונים (6)

ד. מאי טעמא בעינן שישבו בב"ד רק דיינים מיוחסים (3)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com