אאא

דף לז

א.  סדר מושב הסנהדרין 1. ישבו כחצי גורן עגולה, כדי שיראו זה את זה. 2. סופרי הדיינים, אחד כתב את דברי המזכין ואחד כתב את דברי המחייבין ולר"י היה שלישי שכתב את דברי המזכין והמחייבין. 3. היו לפניהם שלש שורות של תלמידים שבכל אחת כ"ג. 4. אם הוצרכו לסמוך סומכין מהשורה הראשונה, וכולם ניידי ממקומם, ובוררין אחד מהקהל ויושב בסוף השורה השלישית.

ב.  דרשות הפסוקים שהולכות על הסנהדרין 1. שררך, זו סנהדרין שיושבת בטיבורו של עולם. 2. אגן, מגינה על העולם. 3. הסהר, שצורתה בעגולה. 4. אל יחסר המזג, שאם הוצרך אחד לצאת רואין שישארו לכה"פ כ"ג. 5. בטנך ערימת חטים, שהכל נהנין מטעמיהן. 6. לא פורצים פרצות אף באזהרה קלה: סוגה בשושנים, כפלח הרמון רקתך, או וירח את ריח בגדיו וקרי בוגדיו כמו שכני רבי זירא.

ג.   כיצד מאיימין על עדי נפשות 1. שמא אתם מעידים: מאומד וללא ראיית מעשה ההריגה ממש, או משמועה, עד מפי עד, או ששמעתם מפי אדם נאמן. 2. סופינו לבדוק אתכם בדרישה ובחקירה. 3. בדיני נפשות דמו ודם זרעיותיו עד סוף העולם תלויים בכם, שקין נתבע על דמי אחיך. 4. ומאידך אם ראיתם מוטלת עליכם החובה להעיד, שנאמר אם לא יגיד ונשא עוונו. 5. אינכם חייבים בדמו של הרשע, שנאמר באבוד רשעים רנה.

ד.   מדוע נברא אדם הראשון יחידי 1. ללמד שכל המאבד אחת מישראל כאילו איבד עולם מלא, וכן נאמר לגבי המקיים. 2. מפני שלום הבריות, שלא יאמר אדם לחבירו אבא גדול מאביך ויתגרו המשפחות זו בזו. 3. שלא יאמרו המינים הרבה רשויות בשמים. 4. להגיד גדולת הקב"ה, שכל העולם טבוע בחותמו של אדם הראשון ואין אחד דומה לחבירו. 5. שאדם יאמר בשבילי נברא העולם וימשוך עצמו מעבירה. 6. שלא יאמרו הצדיקים אנו בני צדיק ולא יזהרו מעבירות. 7. שלא יאמרו הרשעים אנו בני רשע ולא תועיל לנו תשובה. 8. מפני הגזלנים והחמסנים, שיאמרו קרקע זו של אבינו.

ה.  שמועות רב יהודה בנו של רבי חייא 1. דמי אחיך, מלמד שקין עשה בהבל חבורות ופציעות עד שהגיע לצוארו והמיתו. 2. מיום שפתחה הארץ את פיה וקבלה את דמו של הבל שוב לא פתחה לטובה, והזמירות נאמרו רק מכנף הארץ. 3. גלות מכפרת: מחצית עוון מזה שנזגר על קין נע ונד ולבסוף נשאר רק נוד לר"י מכפרת על הכל דיליף מיכניה, ולרב גלות מכפרת אף על חרב רעב ודבר. 4. כשהתבסם עם אחיו אצל רבי אמרו שאין בן דוד בא עד שיכלו ראש גולה שבבבל ונשיא שבא"י.

ו.    שמותיו של נחמיה 1. נחמיה בן חכליה. 2. אסיר, שנתעבר בבית האסורין. 3. שאלתיאל, שנשתל במעומד שלא כדרך הנשתלין. 4. זרובבל, שנזרע בבבל.

שאלות לחזרה ושינון

א. סדר מושב הסנהדרין והיושבים לפניהם (4)

ב. דרשות הפסוקים שהולכות על הסנהדרין (6)

ג. כיצד מאיימין על עדי נפשות (5)

ד. הטעמים מדוע נברא אדם הראשון יחידי, במשנה ובגמרא (8)ה. הדברים שהובאו בגמרא מרב יהודה בנו של רבי חייא (4)

ו. שמותיו של נחמיה בן חכליה (4)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com