אאא

פרק ששי- נגמר הדין

דף מב

א.    סיכום סדר הסקילה 1. בית הסקילה היה חוץ לשלש מחנות וחוץ לב"ד, כדי שלא יהא נראה שב"ד רוצחין וכן משום הצלה. 2. העמידו אדם שיעמוד על פתח ב"ד עם סודרין וסוס רחוק ממנו כמלא עיניו, ואם מצאו זכות בב"ד הלה מניף והסוס רץ ומעמידן. 3. הנידון עצמו יכול לחזור לב"ד וללמד זכות על עצמו, ומהפעם השלישית בעינן ת"ח שישמעו אם אומר דברי טעם. 4. כרוז יוצא לפניו איש פלוני יוצא להסקל, ומכריזים על איזו עבירה, זמנה, מקומה, ושמות עדיו בכדי שיוכלו לזכותו. ועל אותו האיש בכריזו ארבעים יום מקודם משום שהיה מקורב למלכות. 5. במרחק עשר אמות מבית הסקילה אומרים לו להתוודות, כדי שיהיה לו חלק לעוה"ב ויתכפר עוונו כמו שמצינו בעכן, ואם אינו יודע להתוודות מלמדין אותו. 6. לר"י אם יודע שהוא מזומם מתודה חוץ מחטא זה, א"ל כל א"כ אחד ינקה עצמו כך ויוציא בכך לעז על הב"ד ועל העדים, שאין העדים יכולים לחזור בהם אחר שנגמר הדין על פיהם. 7. במרחק ד"א מבית הסקילה מפשיטין את בגדיו ומכסים פרק מלפניו, ובאשה פליגי אי מכסים שני פרקים או דנסקלת בלבושה. 8. נסקל מגובה שתי קומות ע"י אחד העדים שדוחפו על מתניו, שנאמר ירה יירה. 9. אם לא מת סוקלים אותו באבן גדולה שהעד השני מגביה עם חבירו ונותנה על לבו, שנאמר סקל יסקל. 10. אם נשאר חי מיתתו בכל ישראל, שנאמר ויד כל העם באחרונה. 11. קוברים עמו בתוך ד"א את מה שנהרג בו: אבן שנסקל, עץ שנתלה, סייף שנהרג, וסודר שנחנק בו.

ב.    מקום בית הסקילה הוא חוץ לשלש מחנות, שנאמר הוצא את המקלל אל מחוץ למחנה, וילפינן 1. מפרים הנשרפין, והלימוד שהם מחוץ לשלש מחנות שנאמר בהם פעמיים מחוץ למחנה ועוד פעם מייתורא דתרומת הדשן. 2. אין ללמוד משחוטי חוץ דהוו שיהא חוץ למחנה אחת, אף שהם אדם חוטא בנשמה ופיגול, דנסקל דומה לפרים הנשרפין בהוצאה ואל מחוץ למחנה מכשיר ומכפר, ולמסקנא עדיף למילף מפרים דהוי מכשיר ממכשיר. 3. משה ישב במחנה לויה ונאמרו שתי לשונות הוצאה במקלל דאתו שיוציאוהו חוץ למחנה לויה ומחנה ישראל, ופליגי מאילו קראי ילפינן כדלקמן.

ג.     לשונות ההוצאה במקלל 1. הוצא, להוציאו ממחנה לויה למחנה ישראל. 2. אל מחוץ למחנה, לרב אשי חוץ למחנה ישראל, וקשיא מאי דריש בלשונות הוצאה שבפרים הנשרפין. 3. ויוציאו, לר"פ מחוץ למחנה ישראל, וקשיא ולרב אשי לעשיה. 4. ובני ישראל עשו, לר"פ לעשיה ולרב אשי איצטריך קרא לסמיכה וקרא לדחיה. 5. וירגמו אותו, שלא ירגמוהו בכסותו. 6. אבן, שאם מת באבן אחת יצא. 7. קרא דמקושש שסקלוהו באבנים, לומר שאם לא מת באבן אחת יביאו עוד אבנים לסקלו. 8. הגז"ש מפרים הנשרפין שמובאת בברייתא, אליבא דר"פ ורב אשי הכוונה דאילו לא היה נכתב במקלל עצמו איכא גז"ש למילף מינה דסקילה חוץ לשלש מחנות.

שאלות לחזרה ושינון

א. סיכום סדר הסקילה שבמשניות (11)

ב. מנין שמיקום בית הסקילה חוץ לשלש מחנות (3)

ג. הפסוקים שנאמרו בדין חוץ למחנה ובמקלל (8)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com