אאא

דף מה

א.    הסתירה בחשש להרהורא, בסקילת אשה לר"י מפשיטין ולחכמים לא, ובסוטה לר"י אין לגלות את לבה אם הוא נאה ולחכמים תמיד יש לגלות. ומתרצינן 1. ר"י חייש בסוטה להרהורא מחשש שתצא זכאה ויתגרו בה. 2. רבנן בסוטה בעו לייסר את שאר הנשים, משא"כ בסקילה הוי ייסור גדול. ואין לעשות בה תרתי מיתה ובזיון משום ואהבת לרעך כמוך, ופליגי מהי מיתה יפה.

ב.    לר"נ ואהבת לרעך כמוך אתי לברור לו מיתה יפה, ומייתי 1. לחכמים אין האשה נסקלת ערומה משום שמתבזה כבר בסקילה, וסברי שעדיף לה להצטער ולהסקל בבגדיה מאשר להתבזות ולהסקל ערומה אף שתמות מהר. 2. לר"י אשה נסקלת ערומה, דעדיף לה למות מהר ולמעט בצער, מאשר שתשאר לבושה ותצטער זמן רב. 3. רוגמים מגובה שתי קומות ועוד קומתו, כדי שימות מהר, שהרי שייכא מיתה כבר מגובה עשרה טפחים. 4. אין לרגום מגובה רב יותר, משום דמנוול.

ג.     השמועות האם בעינן קרא כדכתיב 1. יד העדים תהיה בו בראשונה, לכן אם יד העדים נקטעה אחרי שהעידו פטור, אבל עדים גידמין מעיקרא כשרים. ולפי"ז אם באים לחייבו בב"ד אחר בעינן שיבואו העדים שהעידוהו, ולא סגי שעדים יעידו על גמר הדין בלבד. 2. רוצח שא"א להרגו בסייף ממיתין אותו אף במיתה אחרת, ש"מ לא בעינן קרא כדכתיב. 3. ב"ד הורגים את הרוצחים אף שלא ע"י גואל הדם ש"מ בעינן קרא כדכתיב, וגואל הדם והמתת הרוצח הוו שני כתובין הבאין כאחד ואינם מלמדין. 4. עשיית בן סורר ומורה דווקא אם אחד מהוריו אינו: גידם אילם חיגר סומא חרש, וזה לא משום דבעינן קרא כדכתיב, אלא ילפינן מקרא יתירא. 5. המחלוקת האם בעינן בעיר הנדחת רחוב מעיקרא או דאפשר לעשות אף עכשיו, ש"מ דבעינן לכו"ע קרא כדכתיב. 6. מחלוקת תנאים במצורע שאין לו בהן יד בהן רגל או אזן ימנית, לת"ק אין לו טהרה עולמית דבעינן קרא כדכתיב, ולר"א דנותן על מקומו וכן לר"ש דנותן על שמאלו א"צ קרא כדכתיב.

שאלות לחזרה ושינון

א. מקשינן סתירה בדעת ר"י ורבנן בחשש להרהור בסקילה ובסוטה, והיישוב (2)

ב. כיצד בוררים מיתה יפה (4)

ג. השמועות האם קרא כדכתיב, והמקרים (6)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com