אאא

דף נה

א.  השמועות במשכב זכור ובהמה 1. הבא על קטן, בבהמה חייב ובזכור פטור. 2. גיל הקטן לחייב את השוכב עמו, לרב מגיל תשע משום שראוי להיות שוכב, ולשמואל מגיל שלש שנאמר משכבי אשה. 3. דין שלא כדרכה בבהמה: ר"נ בר"ח פוטר זכר השוכב עם בהמה שלא כדרכה, ר"פ פוטר נשכבת שלא כדרכה לבהמה, ולברייתות בתרוייהו חייב. 4. המערה, בזכור פשיטא דחייב דנאמר בו משכבי אשה. ובבהמה מחייבינן דילפינן באם אינו ענין מהעראה דכתיבא באחות אביו, משום דכל האי קרא לדרשא אתיא. 5. המערה בעצמו, למ"ד משמש מת בעריות חייב מחוייב שתים משום שוכב ונשכב, ולאידך פטור לגמרי.

ב.  בבהמה שנרבעה או רבעה לישראל איכא תקלה וקלון, ובעי בתקלה בלא קלון כגון בגוי, או קלון בלא תקלה כגון ישראל שרבע בהמה בשוגג. ומייתי 1. עצי אשירה דינם בהשחתה משום דהוו תקלה אף דליכא קלון, ודחי דאין להביא ראיה מאילנות משום דבהמה חס רחמנא עליה. כדאשכחן דבהמה שנעבדה לע"ז לא נאסרת אבל נרבעת אסורה, והחילוק דבע"ז אין קלונה מרובה או שלא נהנתה מעבירה. 2. בסיפא דמשנתנו שלא תהא בהמה עוברת בשוק ויאמרו זו שנסקל פלוני על ידה היינו תקלה וקלון, משמע דרישא אתי למימר דממיתין על חד מינייהו, ולא פשטינן מהא דזיל הכא קמדחי ליה. 3. כל העריות ואפילו בהמה שבאו על קטנה מגיל שלש מומתין על ידה והיא פטורה, והתם הוי קלון וליכא תקלה. ודחי דהוי נמי תקלה משום דהיא מזידה, ורחמנא חס עליה ולא על הבהמה. 4. קטן מגיל תשע שבא על אחת מכל העריות מומתין על ידו והוא פטור, כנ"ל בקטנה.

שאלות לחזרה ושינון

א. השמועות במשכב זכור ובהמה (5)

ב. האיבעיא בבהמה שבאה על ידה תקלה או קלון, והמקרים, ומהיכן בעי למפשט והדחיות (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com