אאא

דף נז

א.    מנין יליף תנא דבי מנשה לשבע מצוות בני נח 1. ע"ז, שנאמר בדור המבול ותשחת הארץ ונאמר פן תשחיתון. 2. גלוי עריות כי השחית כל בשר את דרכו, ולאידך דדריש מויצו סובר דקרא ותשחת אתיא לגלויי אורחייהו ולא לאזהרה. 3. שפיכות דמים משופך דם האדם, ולאידך אתי לגלויי באיזה מיתה. 4. גזל, כירק עשב נתתי שהותר מה שגדל מאליו ולא ירקות גינה, ולאידך אתי להתיר אכילת בשר לבני נח. 5. אבר מן החי, אך בשר בנפשו דמו, ולאידך אתי להתיר שרצים. 6. סירוס, שרצו בארץ ורבו בה, ולאידך אתי לברכה. 7. כלאים, מהעוף למינהו, ולאידך אתי לצוותא בעלמא.

ב.    על מה בן נח נהרג 1. לרב יוסף על ג"ע ש"ד וברכת השם. ומקשינן אי מרבה מאיש איש א"כ אף ע"ז. 2. לרב ששת אף על ע"ז. 3. לר"ה נהרגין על כל שבע המצוות, שהתורה גילתה בשפיכות דמים וה"ה להנך.

ג.     הדינים שבהם גוי אסור בגוי ובישראל, וישראל בגוי מותר ואסור בישראל אחר 1. גניבה. 2. גזילה. 3. גזילת אשה במלחמה. 4. כיוצא בו בגזילה, להו"א פועל בכרם או פחות משו"פ, ולמסקנא לכובש שכר שכיר. 5. כיוצא בו ביפת תאר, אתיא לבן נח שייחד שפחה לעבדו ובא עליה דנהרג. 6. שפיכות דמים, ותני חיובא ופטורא. 7. אי משכחת תנא שיאמר כיוצא בו בשפיכות דמים, זהו מציל שרץ אחרי רודף והרגו ויכל להציל את הנרדף ע"י פגיעה באחד מאבריו של הרודף, אליבא דריב"ש שסובר דישראל נהרג בזה.

ד.    דרשות הפסוקים כיצד דנים בני נח 1. אדרוש, אתי לדיין אחד. 2. מיד כל חיה, ללא התראה. 3. אדרשנו ומיד האדם, לעד אחד. 4. מיד איש, ולא מיד אשה. 5. אחיו, אפילו קרוב. 6. דם האדם באדם, לרי"ש לרבות חיוב לגוי ההורג עוברים, ולת"ק לומר דמיתת בני נח בחנק שהיא בלא הוצאת דם לחוץ. 7. שופך, לרבות אשה שהרגה שאין למעטה מקרא מיד איש. אף שנאמר על כן יעזב איש, אשה חייבת על זנות, דקרא והיו לבשר אחד ערבינהו.

ה.    השמועות בדין ביאת גוי על נערה המאורסה ישראלית 1. ריבויא איש איש בפרשת עריות, להו"א לרבות עדה עדים והתראה, ולמסקנא אתי לעריות דשייכי בישראל ולא בגויים והיינו נערה המאורסה. 2. גוי שבא על נערה המאורסה ענשו סקילה, ועל אשת איש בחנק וזוהי נכנסה לחופה ולא נבעלה דלא שייכא בגוי. 3. על עריות שאין ב"ד של ישראל ממיתין והיינו חייבי כריתות, פליגי ר"מ ורבנן אי בן נח מוזהר, ולכו"ע בנערה המאורסה נידון בסקילה כדיני ישראל.

שאלות לחזרה ושינון

א. לתנא דבי מנשה אילו הם שבע מצוות בני נח, מנין יליף ומה סבר אידך (7)

ב. על אלו מצוות בן נח נהרג (3)

ג. הדברים שגוי אסור לעשות לגוי ולישראל, ואילו ישראל לישראל אסור ולגוי מותר (7)

ד. דרשות הפסוקים כיצד דנים בן נח (7)

ה. השמועות בדין גוי שבא על בת ישראל (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com