אאא

החלטת בג"ץ על ביטולו של החוק המסדיר את הפטור מגיוס לתלמוד הישיבות ממשיכה לגרום לסערה ברחוב החרדי.
מרנן ורבנן גדולי הדור התייחסו בעיתון 'יתד נאמן' בכאב רב לדבר לאחר ששמעו את העובדות ממקורביהם ומנציגי הציבור.

מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן אמר כי "לעת כזאת אשר רוצים לבטל את בני הישיבות מלימוד התורה, מוטל עלינו בני התורה להתחזק מאד בלימוד התורה.

"בעמדנו בימי הרחמים, אשר סוד ימים אלו הוא התקרבות ד' אל ישראל, מיוחדים ימים אלו להתקרבותינו אל ד' יתברך, ובימים אלו מתעוררים זכויות הזוכים להיות נמנים בין שליחי ההשגחה לקיום התורה והמשך מסירתה ומסורתה לדורות.
ולעת כזאת אשר רוצים לבטל את בני הישיבות מלימוד התורה, מוטל עלינו בני התורה להתחזק מאד בלימוד התורה, שלימוד התורה גם מציל מחטא, ועי"ז נזכה כולנו לתשובה אמיתית ולכתיבה וחתימה טובה בספרם של צדיקים גמורים".

מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי התבטא כי ראוי "שכל אחד ישתדל להוסיף עוד כמה רגעים בלימוד התורה הקדושה כזכות גדולה ליום הדין וגם זכות לבני הישיבות בכלל שיגזרו עלינו גזירת טובות".

מרן הגר"ח ציין כי בימים הנוראים עלינו להתחזק מאד בלימוד התורה שכל אחד ישתדל להוסיף עוד כמה רגעים בלימוד התורה הקדושה (שהוא לא למד עד הנה) ויקבל ע"ע את זה בלי נדר וזה יהיה לו זכות גדולה ליום הדין שיזכה לשנה טובה ומתוקה וכוח"ט וגם זכות לבני הישיבות בכלל שיגזרו עלינו גזירת טובות וכמשאחז"ל בירו' סוף ברכות אם ראית את הבריות שנתייאשו ידיהן מן התורה מאד עמוד והתחזק בה ואתה מקבל שכר כולם, וככל שאנחנו יותר נתחזק בתורה כך נכניע את הסט"א ונבטל מעלינו כל גזירות קשות כפי שאמר הגר"י מסלנט זצ"ל אם אנחנו נתחזק כאן בדקדוק בהלכות שבת כי אז בכל העולם יתמעט חילול שבת, ונזכה לכוח"ט".

הגאון רבי גרשון אדלשטין הגיב ואמר: "אנחנו צריכים זכויות, כי כידוע שתמיד יש כאלה שרוצים להפריע לבני תורה שלא ילמדו. כתוב בחובות הלבבות שכל החיים הם ספר לימוד, כל מה שקורה בחיים עם האדם זה ספר לימוד בשבילו, וכל מה שהוא רואה זה ספר לימוד.

"כששומעים שיש פורענויות בעולם, שיטפונות, רעידות אדמה, הרי געש ומלחמות עם הרוגים, הרבה צרות שיש בעולם, מדוע צריכים לדעת את זה? בשביל ישראל, כדי שישראל יראו שיש השגחה, שגם אנו צריכים לדאוג ולפחד מדיני שמים, וכשיש יראת שמים מפחדים מהחטא ולא עושים דברים אסורים.

הגר''ג אדלשטיין, צילום: מתתיהו גולדברג
הגר"ג אדלשטיין, צילום: מתתיהו גולדברג
הגדלה

"אנחנו צריכים זכויות, כי כידוע שתמיד יש כאלה שרוצים להפריע לבני תורה שלא ילמדו. לדאבוננו, יש כאלה בעם ישראל, לא הרבה, יש כאלה שיש להם כוח ושליטה, ויכולים להפריע ללומדי התורה.

"מה שאנחנו לומדים ורגועים זה נס, וזה בזכות הזכויות שיש לנו שאנחנו עוסקים בתורה ויש לנו יראת שמים, ואנו חיים באמונה, וזה תלוי לפי האיכות עד כמה אנחנו עוסקים בתורה וחיים לפי האמונה. עלינו להתחזק ולעסוק בתורה כמו שצריך, ואם יש זמנים שמתבטלים זה חטא וחסרון זכויות ח"ו.

"תמיד הסכנה קיימת שיפריעו לנו, וכבר היה לפני כמה שנים שהייתה סכנה שיפריעו ללומדי תורה, ועשו פעולות מיוחדות וחיזוקים מיוחדים שלא יגזרו עלינו גזירות כאלה, וצריכים תמיד סייעתא דשמיא שלא יהיו גזירות כאלה, שלא יפריעו לנו לעסוק בתורה ושבני תורה יהיו משוחררים מכל הקשיים בזכות התורה שאנו לומדים. לכן צריכים להמשיך את הזכויות - יראת שמים ומידות טובות, תורה ותפילה - ולבקש רחמים שנוכל להמשיך לעסוק בתורה בלי קשיים".

הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי התייחס אף הוא לעניין ואמר כי "התפילה הזאת על כלל עולם התורה שיוכלו לשבת ללמוד בהשקט, צריכה להיות התפילה החשובה ביותר בימים אלו.

"כל בר דעת יודע שני דברים: בע"ה אנו נתגבר על הגזירה הזאת גם הפעם, אבל רואים מכך שהקב"ה מנסה אותנו שוב ושוב, ומכניס אותנו למלחמות על קיומינו. וצריך לדעת מכך דבר פשוט, שאם היינו מקבלים את חסד הבורא כפי שהוא הנהיג אותנו עד עכשיו, כשחוקקו חוק ראוי שאפשר לנו ללמוד בבטחה בלי עול, והיינו יודעים לנצל זאת היטב להיות שקועים יותר בתורה, מעמיקים יותר בתורה, מי יודע אם היה מתרחש כלל הדבר הזה של ביטול החוק.

הגרב''מ אזרחי, צילום: בעריש פילמר
הגרב"מ אזרחי, צילום: בעריש פילמר
הגדלה

"אך צריך לדעת, שהרי כולנו חפצים שנוכל שוב להגיע למצב שנוכל ללמוד בבטחה והשקט, ולכן צריך שכל אחד יקבל על עצמו שילמד יותר ביגיעה ובעומק העיון, ושידע עתה להעריך שכל מה שהוא יכול לשבת וללמוד כראוי ללא עול צוררי התורה, זוהי מתנה מהקב"ה, ולכן עלינו לעשות מה שהרבש"ע מבקש מעמנו לעשות לשם כך, ואם כל אחד יבטיח לעצמו ברצון ובשמחה ובנכונות אמיתית שיעשה כן, לא יצטרכו לנסות אותנו שוב ושוב.

"אם נהיה מכירי טובה לרבש"ע שמתנהג עמנו בטוב, לא יוכלו להרע לנו, הרי אלו שאינם יודעים מהו כלל ישראל ומהי תורה, מדוע שהם ירצו לסייע לעמלי התורה? אך הכל בא משמים וצריך להכיר טובה ששלח לנו את האפשרויות ללמוד עד עכשיו כראוי, וידוע שהיו תקופות בכלל ישראל במקומות שונים שלא הצליחו לעמוד למול גזירות מעין אלו, ולקחו אותם מבלי להצליח להשתחרר, כבזמן הקנטוניסטים וכדומה, וכיום הקב"ה מרחם עלינו, ולא רק שמשאיר אותנו בארה"ק שעליה נאמר 'עיני ד' אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה', אלא מאפשר לנו ללמוד בה תורה בהשקט, ואם לא יודעים להעריך זאת כראוי, אז לא זוכים במתנות אלו.

"ועלינו לדעת שהכל נקבע בר"ה, כי החתימה נעשית בר"ה ויוהכ"פ, וצריך להתכוון שתהיה כתיבה וחתימה טובה על לומדי התורה והישיבות הקדושות, ולכן דומני שהתפילה הזאת על כלל עולם התורה שיוכלו לשבת ללמוד בהשקט, צריכה להיות התפילה החשובה ביותר בימים אלו. לכן מלבד תחושת הביטחון ההכרחית לכל אדם לבל נהיה אדישים כי הסכנה גדלה, וחייבים להיות בטוחים שנצא מכך, אך רק אם נדע לנצל הימים הגדולים הללו שאנו עומדים בהם בימי האלול, שהרי עוד מעט כבר יפוגו הימים הללו ומה יהא עלינו. ורק כך נזכה להיכתב ולהיחתם בספרן של צדיקים גמורים"..

הגאון רבי דב לנדו התבטא ואמר: "באלו הימים עלינו להתפלל שנוכל להיוושע מאלו המבקשים לעקור את הכל ולא לאפשר להמשיך בלימוד התורה כראוי.

"אם אנשי המשפט עמלו כה רבות לנסות ולקעקע חוק זה, שמטרתו היתה ראשונה במעלה לאפשר ללומדי התורה להמשיך ולשקוד על תלמודם באין מפריע, כנראה שהיה זה אכן חוק ראוי ומצוין שאכן סייע ואיפשר לבני הישיבות בכל מקומות מושבותיהם להמשיך בשיגרת תלמודם, ולכן באלו הימים עלינו להתפלל שנוכל להיוושע מאלו המבקשים לעקור את הכל ולא לאפשר להמשיך בלימוד התורה כראוי".

הגאון רבי משה הלל הירש הזכיר כי "יום הדין יקבע את מצב הישיבות בשנה הבאה ובעקבותיו לשנים ולדורות הבאים, לכן חשוב לאין ערוך להתחזק בזמן זה במיוחד.

"ראשית צריך להכניס למוחינו וליבנו כולנו, שהבג"צ שקיבל את ההחלטה לביטול חוק הגיוס, הוא רק שליח, והקב"ה הוא זה שעשה לנו זאת, אין אנו יודעים במדויק להבין ולהשכיל נסתרות דרכי ד', אבל אם יש חשש ח"ו שהם מנסים עתה בביטול חוק זה לבטל את מעמד בני הישיבות ולהוריד את רמת התורה בארץ ישראל, והקב"ה נותן להם את האפשרות לעשות זאת, זה בא לבטח לעורר אותנו שיש לעשות משהו שאינו בסדר עמנו, וזה צריך להביא אותנו להתבונן האם אנו מחשיבים את התורה כראוי, ואם קיים בקרבינו חוסר חשיבות לעוצמת התורה, ודאי קשור הדבר לכך.

הגרמ''ה הירש, צילום: בעריש פילמר
הגרמ"ה הירש, צילום: בעריש פילמר
הגדלה

"וזה דבר פשוט שכשבא וקרב יום הדין ראש השנה, זה צריך להביא לנו את הפחד לדעת שהמשך השנה הבעל"ט, שהוא הזמן שבו צריך להביא עוד פעם חוק שיוכל לסדר את ההסדר ללומדי התורה כנגד הבג"צ, ואם יכולנו ככלל להוריד כוחו של הבג"צ שמנסה לשלוט באורחות הדת בארצינו, היה הדבר עוד יותר טוב, לכן יום הדין יקבע לבטח את כל המצב שלנו בעולם הישיבות בשנה הבאה ובעקבותיה לשנים ולדורות הבאים, לכן חשוב לאין ערוך להתחזק בזמן זה במיוחד.

"מלבד זאת, צריכים אנו לעשות תשובה כמה התורה היא אכן חשובה עבורינו, וכמה חשוב לנו הקירבה אל הקב"ה שהיא נעשית על ידי לימוד התורה וקיום מצוותיו, וודאי שזה דבר שהוחלש בשנים האחרונות.

"אמנם נמצאים אנו עתה בזמן אלול שבו הסדרים ב"ה גועשים ורועשים כי זוהי התחלה של שנה, ואם היה לבטח כך גועש אף בחודש טבת ועוד, לא היינו נפגעים מכך, והלימוד בימים אלו עדיין אינו מראה כמה מחשיבים אנו את התורה.
הבה ניזכר מה היה קודם לזמן זה בבין הזמנים, ומה עשינו בו, וכמה פעולות שאינם ראויות לבני התורה לעשות נעשו, וזאת עלינו לתקן עתה, בכדי שחשיבות התורה תתייקר בעיני כולנו.

"הציפייה שאולי דבר זה יגרום ויעורר בנו במיוחד בימים אלו, שההרגשה הזאת תלוה אותנו כל השנה שיהיו שקועים בלימוד ולא בעולם הזה שמבטל אותנו מכך, ונוכל לחיות יותר בצמצום ולצפות פחות לכסף וצרכי העוה"ז, ולחיות בעולם הישיבות כמו שחיו בדור העבר, ולכך צריך התעוררות גדולה מאד, וזוהי מעלה שזה אירע דוקא עתה בער"ה שעוד נוכל לשנות ולזכות לכך, ואם חלילה היה קורה אחרי יוהכ"פ היה קשה בהרבה לשנות זאת, ונוכל לקוות להתעוררות מיוחדת שקיימת עתה וכך נוכל גם לזכות לכתיבה וחתימה טובה בע"ה".

הגאון רבי יצחק זילברשטיין הגיב ואמר כי "בן ישיבה שיושב ולומד בכל כוחו ולא שם לבו לדברים המאיימים להטרידו גם בג"צ לא יוכל לו.

"כשחושבים מעט אודות הקורה עמנו בימים אלו נוכח ביטול חוק תורתם אומנותם, זוהי ראיה גדולה למה שאומר כל העת האחרונה גיסי מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שהמשיח ממש עומד בפתח, שהרי כל מי שיביט בדברי הגמרא בסוף מסכת סוטה יווכח שבעקבות משיחא חוצפא יסגא, ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו, וחכמות סופרים תסרח, ויראי חטא ימאסו, והאמת תהא נעדרת, נערים פני זקנים ילבינו, זקנים יעמדו מפני קטנים, ועל מה יש לנו להשען על אבינו שבשמים, הרי שלפני ביאת המשיח תהיה קטגוריה לתלמידי חכמים.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"ומי לנו אלו שיכולים לצמוח תלמידי חכמים יותר מבני הישיבות, והסמכות הגדולה ביותר שיש כיום במדינה שאמורה להכתיב להם אם ילמדו וכיצד היא ה'בג"צ' שכגולם קם על יוצרו ממש, ומרהיב עוז לגעת בשבט לוי לומדי התורה היקרים מפז, זהו סימן מובהק לסימן בוא המשיח בקרוב בע"ה.

הרב זילברשטיין, צילום: בעריש פילמר
הרב זילברשטיין, צילום: בעריש פילמר
הגדלה

"ובימים אלו שבהם צריך לגמור את החשבונות ולעשות חשבון נפש לקראת ימי הרת עולם, הדבר הראשון שצריכים אנו לעשות כמו שהתבטא פעם מרן הגרי"ס זצוק"ל שאם עמלים לתרץ טוב יותר רמב"ם מוקשה, אזי פרופ' בברלין פחות יחשק להשתמד חלילה, וזאת משום שלימוד התורה בעמל ויגיעת אמת מביא רוח טהרה בעולם, וזהו כח התורה יחד עם המידות טובות שהם כלי קיבול לתורה.

"ולכן עלינו לדעת, ובמיוחד בני הישיבות, שבן ישיבה שיושב ולומד בכל כוחו ולא שם לבו לדברים המאיימים להטרידו, הוא מזכך את האויר, וגם בג"צ לא יוכל לנו.

"כתב הגאון רבי יצחק אייזיק חבר בספרו אור תורה, שעיקר הזכירה לפני ד' בימים אלו היא בזכות התורה, ובראש השנה שהוא יום הזכרון לזכור כל הנעשה, ציוה הקב"ה לתקוע בשופר ולזכור זכירת התורה שהיא העומדת לנו ביום הדין.
ובזה תבא הקריאה בימים אלו, הניחו לבני הישיבות העוסקים בתורה, כי היא זכותכם וזכות קיומכם בארץ הקודש, ואל תגדעו את הענף שכולנו עומדים בזכותו. ובזכות החיזוק בקבלת עול תורה, נזכה כולנו להיזכר לפני ד' יתברך לטובה בזכות התורה ועמלה".