אאא

דף סא

א.  מקשינן נימא יצאה השתחואה ללמד על הכלל כולו ונחייב מיתה למכבד ע"ז, וקרא דזובח אתי למימר דמחשבין מעבודה לעבודה. ומייתי 1. קרא זובח לאלוהים אתי לאסור חולין שחישב בהן מעבודה לעבודה מחשבת ע"ז, דרבי יוחנן אוסר ויליף מפיגול ור"ל מתיר. וא"כ קרא דזובח איצטריך רק לר"ל, ויתכן דאיצטריך קרא אף לר"י כדי לחייב את הזובח, או דאפילו לר"ל לא איצטריך קרא דקאמר רק שהבהמה מותרת באכילה ולעולם הזובח חייב וכדאשכחן בדין המשתחוה להר, לכן יוצא דליכא ראיה. 2. איכה יעבדו אתי למעוטי פוער עצמו למרקוליס, דעושה עבודת בזיון לע"ז שדרכה בבזיון. 3. הא דאיצטריך קרא לחייב זובח בהמה למרקוליס שנאמר ולא יזבחו לשעירים, אתי לזובח להכעיס, דלא אתי מהשתחואה.

ב.  מקשינן סתירה ממשנתינו דמחייבינן דווקא עובד ע"ז בפועל, ובמסית קאמר דסגי באומר אעבוד. ומיישיבינן 1. האומר איני מקבלו עלי אלא בעבודה בעינן שיעבוד. 2. הוי מחלוקת תנאים לגבי אדם האומר בואו ועבדו אותי דר"מ מחייב ור"י פוטר, ודחי דכו"ע מחייבי באמירה. והתם פלוגתייהו במסית לעצמו ואמרו לו כן, האם נחשב שהודו לו או לעגו עליו. 3. מתרצינן דסגי באמירה: יחיד הניסת, משום דלא מימליך ויטעה שנאמר לא תאבה. ודחי דקרא כי יסיתך קאי אף על רבים שניסתו, שדין רבים חלוק מדין יחיד רק בחומר מיתתם ובעלות ממונם, אבל אינם חלוקים באופן קבלת הע"ז. 4. ניסת מפי עצמו, משום דלא מימליך, שנאמר לא תאבה. 5. בניסת מפי אחרים שאמרו כך אוכלת ושותה, וכדאמרינן מטיבותן של קרובים אתה למד מה טיבו של רחוקים. 6. בישראל מומר. 7. לא זו אף זו קתני, וחייב על עבודה ואפילו על אמירה.

ג.   העובד ע"ז מאהבה ומיראה, לאביי חייב ולרבא פטור עד שיקבל עליו באלוה. ומייתי 1. במשנה אחד העובד קאתי לרבות העובד מאהבה ומיראה, ודחי דאתי לעבודה כדרכה ולזוביחה לשלא כדרכה. 2. קרא לא תשתחוה להם אתי שמותר להשתחוות לאדם אבל אם הוא נעבד כהמן אסור אף דהוי מיראה, ודחי דקאמר כהמן דהוי נעבד אבל לא כהמן דהתם הוי מיראה ופטירי. 3. לרבי כהן משיח שחוטא בע"ז מתחייב בידיעת האיסור ושגגת מעשה והיינו מאהבה ויראה ש"מ דחייב, ודחי באומר מותר שאין ע"ז בתורה, וחכמים קאמרי העלם דבר איירי דמודה שע"ז אסורה אלא סבור שהשתחואה שריא.

 

שאלות לחזרה ושינון

א. מקשינן נימא יצאה השתחוואה ללמד על הכלל כולו ויתחיב אף מגדף, והשמועות בזה (3)

ב. מקשינן סתירה דהכא בעינן שיעבוד ובמסית סגי באמירת אלך ואעבוד, כיצד מיישבינן (7)

ג. המחלוקת בעובד ע"ז מאהבה ומיראה, והשמועות (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com