אאא

 פרק שמיני – בן סורר ומורה

דף סח

א.  זמני בן סורר ומורה 1. בתחלת זמנו משיביא שתי שערות משא"כ קטן, ואף דנידון על שם סופו ונאמר בן, בעינן הסמוך לגבורתו של איש שנאמן לאיש בן. 2. סוף זמנו משיקיף זקן התחתון, ורבי חייא הוסיף או עד שיקיף עטרה והיינו סמוך לביצים. 3. קטן שהוליד אין בנו נעשה בסו"מ, שנאמר לאיש בן ולא לבן בן, ולרבה קטן אינו מוליד. 4. לר"י בן ולא אב, ולמ"ד קטן אינו מוליד איירי שהביא שתי שערות ואשתו התעברה והוכר עוברה דכבר ראוי לקרותו אב. 5. כל ימי בסו"מ הם שלשה חדשים, והיינו ג' חדשים משהקיף זקן, או אם קודם הקיף זקן התחתון. 6. בן ולא בת, הוי גזיה"כ שהרי הכל מצויין אצלה בעבירה.

ב.  פליגי אי בנפשות אזלינן בתר רובא או לא, והשמועות 1. מזה שימיו של בסו"מ הם ג' חדשים ש"מ דאזלינן בנפשות אחר רוב נשים שיולדות לתשעה והעובר ניכר לשליש, דאי לא אזלינן בתר רובא צריך שיהיו ימיו שני חדשים ושליש משום יולדת לשבעה, ודחי דאצלה אין עוברה ניכר לשליש ימיה. 2. מזה שהתורה אמרה והצילו העדה, ש"מ דאין ללכת בנפשות בתר רובא. 3. גבי זה אומר בשנים בחדש וזה אומר בשלשה אזלינן בתר רובא דאינשי שעשויים לטעות, ולא מצילים אותו בטענה שהעדים העידו בדווקא ולכן הויא עדות מוכחשת. 4. חייבים משום אשת איש על בת שלש שנים ולא אמרינן שמא היא איילונית, ודחי דאיירי שהבעל הסכים לקדשה אפילו אם תמצא איילונית.

שאלות לחזרה ושינון

 א. דיני בן סורר ומורה, ומנין (6)

 ב. נחלקו האם הולכים אחר הרוב בנפשות, והשמועות (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com