אאא

דף עא

א.  הדינים שנאמרו בהורי בן סורר ומורה 1. צריך שיגנוב משל אביו דשכיח ליה, ויאכל ברשות אחרים דלא בעית. 2. לר"י בר"י צריך שיגנוב משל אביו ואמו, ושייך ע"י שגונב דמי סעודה המוכנת לאביו ולאמו, או שנתנו כסף לאמו ע"מ שאין לבעלה רשות בהן. 3. צריך שגם אביו וגם אמו ירצו לעשותו בסו"מ. 4. לר"י בעינן שתהא אמו ראויה לאביו והיינו ששוה לו בקול במראה וקומה, שנאמר בקולנו. 5. וכן שלא יהיה אחד מהוריו גידם, שנאמר ותפשו. 6. והוציאו, ולא חיגרין. 7. ואמרו, ולא אלמין. 8. בננו זה, ולא סומין. 9. איננו שומע בקולנו, ולא חרשין. 10. מדאמר בננו זה ולא בננו הוא, ילפינן שלאחר שהלקוהו בפני שלשה מביאין אותו בפני כ"ג צריך שיהיו שם השלשה שלקה בפניהם.

ב.  הפרשיות שנכתבו עבור דרוש וקבל שכר 1. בן סורר ומורה, כר"י דבעי קול מראה וקומה שוין, וכן ר"ש הוכיח שבסו"מ לא היה דבגלל שזלל וסבא לא יוציאו אותו לסקלו, ורבי יונתן העיד שהיה. 2. עיר הנדחת, כר"א דאמר דלא עושים עיר שיש בה אפילו מזוזה אחת כיון דא"א לשרוף את כל שללה, ורבי יונתן העיד שהיתה. 3. בית המנוגע לר"א בר"ש שמצריך נגע בקרן זוית, והעידו שהיו.

ג.   כיצד דנים דין בן סורר ומורה 1. מתרין בו בפני שנים. 2. מלקין אותו בפני שלשה, דילפינן ממלקות בגז"ש בן. 3. חזר וקלקל נידון בכ"ג, וצריך שיהיו שם השלשה הראשונים, שנאמר בננו זה ולא בננו הוא. 4. ברח עד שלא נגמר דינו ואח"כ הקיף זקנו פטור, ואם ברח לאחר שנגמר דינו חייב. 5. בסו"מ נידון על שם סופו, מוטב ימות זכאי ולא חייב. שטוב לרשעים: מיתה יין שינה ופיזור, ורע להם שקט וכינוס, ובצדיקים איפכא.

ד.   היכן אמרינן הואיל ונשתנה דינו נשתנית מיתתו 1. גוי שבירך את השם ונתגיר. 2. בסו"מ שברח קודם שנגמר דינו ואח"כ הקיף זקנו פטור, ש"מ דאמרינן הואיל דאשתני, ודחי דכעת אינו בר קטלא כלל. 3. נגמר דינו וברח חייב, ודחי דהוא בר קטלא. 4. נכרי שבגיותו רצח או בא על אשת חבירו ונתגיר פטור, ואם עשה כן בישראל חייב ש"מ לא אמרינן הואיל ואשתני. ותירץ דמיתתו לא אישתני, דלרבנן רוצח בסייף ואשת איש בחנק וקלה שייכא בחמורה, ולר"ש אשת איש נשאר בחנק ורוצח בסייף וקלה שייכא בחמורה. 5. נערה המאורסה שסרחה ולבסוף בגרה דינה בחנק ולא בסקילה משום דאישתני גופה, ודחי דלר"י דינה בסקילה.

שאלות לחזרה ושינון

א. הדינים שנאמרו בהורי בן סורר ומורה, ומנין (10)

ב. הפרשיות בתורה דאמרינן שנכתבו משום דרוש וקבל שכר ומנין, והחילוקים (3)

ג. מהלך וחלקי הדין בבן סורר ומורה (5)

ד.ברח עד שלא נגמר דינו ~נשתנה דינו

ה.המקומות שאמרינן דהואיל ונשתנה דינו ונשתנה מיתתו, והאם יש מהם ראיה לגוי שבירך את השם ונתגייר (5)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com