אאא

בלעדי: שעות לפני כניסת יום הכיפורים, הראשל"צ ורבה של ירושלים הגאון רבי שלמה משה עמאר בשיחת הכנה מיוחדת לרבבות גולשי "כיכר השבת". 

את השיחה פותח הרב בפסוק: "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו", ומסביר: "משה רבינו חיכה למילה הזו 40 יום ו 40 לילה. עלייתו השנייה למרום, הוא עלה בראש חודש אלול, הוא ישב שם כל חודש אלול ועוד עשרה ימים של תשרי, לחם לא כל ומים לא שתה, הוא עמד ומתחנן על ישראל בכדי לכפר עליהם. התחנן ובוכה, ועם ישראל למטה צמים יום יום, וביום הארבעים, יום הכיפורים, אז התבשר על הסליחה, 'ויאמר ה' סלחתי כדבריך', וקבע הקב"ה את היום הזה ליום כפרה, ליום סליחה ומחילה, ליום טהרת עם ישראל לכל הדורות".

הגר''ש עמאר ומרכז פרויקט השיעורים ישי כהן
הגר"ש עמאר ומרכז פרויקט השיעורים ישי כהן
הגדלה

"מלבד שאדם חייב לעשות תשובה ולקבל עליו קבלה גמורה, גם עיצומו של יום מכפר. יש דברים שגם כשאדם עושה תשובה הוא לא יכול להיפטר לגמרי מהחטא, צריך לדעת שחטא שאדם עושה זה כתם בנפשו של אדם, וצריך לרחוץ את הכתם הזה, איך מגיעים לזה? בתורה ובמצוות, בתשובה שמקבל עליו".

"כמאמר המשורר בסליחות. 'רחץ וטהר, ואל תאחר בטרם ימים פונים'. תרחץ את אותם כתמים שבאו מאותם עוונות, ותטהר את עצמך, ואל תאחר, אל תאמר יש עוד זמן, כי הימים חולפים, הנה עברו אלול ועשרת ימי תשובה. אשר מי שניצל, וכל המרבה בניצול הימים האלו. להתקרב אל ה'".

"כתוב בהפטרה שאמרנו בשבת שובה, 'שובה ישראל עד ה׳ אלוהיך כי כשלת בעונך', אמרו חכמים - גולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד. מה הפירוש? העוונות והחטאים עושה חומה בין החוטא לבין הקב"ה".

הגר''ש עמאר בגלימת יום הכיפורים
הגר"ש עמאר בגלימת יום הכיפורים
הגדלה

"החטא שאדם עושה נולד ממנו מלאך רע, מצוות שאדם עושה נבראים מהם מלאכים טובים. מלאכים טובים אז הקב"ה שמח בהם ומחזק אותם, אבל מלאכים רעים שנבראים מעוונות וחטאים, ה' לא רוצה אותם, אז הם עומדים כנגד החוטא תמיד ואומרים לו 'תן לנו במה להתקיים', והקב"ה ברחמיו נושא עוון".

"ואם אדם גם עושה תשובה וגם ננצל את יום הכיפורים להיטהר עוד הוא גם מתקן את כל הכתמים, אם יהיו חטאכם כשלג ילבינו". 

הרב הוסיף: "יש מעלה שאדם פותח לו דף חדש, ויכול עוד להתעלות ולהתקרב לה', 'השיבנו אליך ה' ונשובה, חדש ימינו כקדם', מה זה 'כקדם'?  אומר רבנו משה אלשיך, אם אדם לוקח בגד חדש והתלכלך יכול לכבס אבל אז הוא לא חדש אלא מכובס ומשומש, אבל בחטאים - 'חדש' מלשון חדש, כאילו מעולם לא חטא".

הגר''ש עמאר בחדר לימדו, ערב כיפור
הגר"ש עמאר בחדר לימדו, ערב כיפור
הגדלה

"היום הזה מוסיף לנו קדושה, אנחנו דומים למלאכי ה', רק עוסקים בתורה ומצוות, אשריא דם שינצל את היום הזה. כל רגע של יום הכיפורים. השפע הגדול שבא ביום הזה, בכל רגע, זה מתחיל כבר מהלילה. לא יושבים לדבר חלילה, אנחנו הנהגנו שלומדים את כל מסכת יומא, ואז למחרת מבינים יפה את 'סדר העבודה', אדם קורא את סדר העובדה וכל עצמותיו רועדות".