אאא

פרק תשיעי – הנשרפין

דף עה

א.  הנשרפין הם הבא על אשה ובתה ובת כהן שזינתה, ומפרשינן 1. בכלל אשה ובתה איכא תשעה: בתו בת בתו בת בנו, בת אשתו בת בנה בת בתה, חמותו אם חמותו ואם חמיו. 2. הבא על אשה ובתה לאביי תרוייהו כתיבי להדיא בקרא לאיסורא דהיינו חמותו ואם חמותו, ולרבא רק חמותו כתיבא ותני הבא על אשה שנשא בתה. 3. מי נוספו במשנה אגב גררא, לרבא רק חמותו ולאביי גם אם חמותו.

ב.  הפסוקים שנאמר בהם זמה, גבי עונש שריפה בלוקח אשה ואמה, ואיסור בלקיחת בת אשתו בת בתה ובת בנה. והלימודים מגז"ש 1. עונש שריפה לבת אשתו בת בנה ובת בתה. 2. לעשות זכרים כנקיבות, והיינו צאצאי האב מאנוסתו, בתו בת בתו ובת בנו. ילפינן בהו אזהרה מבת אשתו בגז"ש הנה, ושריפה בגז"ש זמה מאשה ואמה. 5. למטה כלמעלה, אתי לאסור אם חמותו ואם חמיו. לאביי לאסור שלשה דורות למעלה מאשתו כמו שנאסרו למטה מאשתו, ולרב אשי אם חמותו ואם חמיו שאיסורן קל נחשבים למטה ודינן כמו חמותו שאיסורה למעלה דחמור.

ג.   מקשינן דנילף שתאסר עליו אם אמו כמו דאסירא אם אמה, ודחינן 1. לאביי ממעטינן אם אמו מאמך היא 2. רבא מייתי דליכא לאוקמי הכי משום דאיכא למיפרך מכל הצדדים: אליבא דמ"ד דון מינה ומינה צריך שתהא בשריפה, ואיכא פירכא למ"ד שריפה חמורה דהרי אמה בשריפה וחמירא משא"כ אמו דבסקילה. 3. וכן פרכינן וכי אמו בסקילה ואם אמו תהא חמורה בשריפה. 4. אף למ"ד סקילה חמורה איכא למפרך דאין לחלוק בין אמו לאם אמו, כמו שבאשתו לא חלקת בין אמה לאם אמה לכן א"א שתהא אם אמו בשריפה. 5. אליבא דמ"ד דון מינה ואוקי באתרה צריך שתהא אם אמו בסקילה כמו אמו, ופרכינן למ"ד שריפה חמורה דא"א ללמוד מאשתו שכן אמה שחמורה דבשריפה, משא"כ אמו קילא דבסקילה. 6. ואף למ"ד סקילה חמורה איכא למפרך כמו שבאשתו לא חלקת בין בת בתה לאם אמה, כך בו אין לחלק שתהא אם אמו בסקילה.

שאלות לחזרה ושינון

א. ביאור חלקי המשנה מי הם הנשרפין, והמחלוקת מהו אשה ובתה (3)

ב. הפסוקים לגבי עונש שריפה שנאמר בלוקח אשה ואמה, האזהרה בלוקח אשה ובתה, ומה ילפינן בגז"ש הנה וזמה (5)

ג. מנלן דאין לאסור ביאת אם אמו כמו דאסירא אם אמה של אשתו (6)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com