אאא

דף צא

1. הוכחות לתחיית המתים 1. כיצד עפר יכול לחיות, אם ה' יוצר מש"ז שהיא כמים, כ"ש מן הטיט. 2. כלי זכוכית שעמלן ברוח בשר ודם אם נשברו יש להם תקנה, ק"ו בשר ודם שברוחו של הקב"ה. 3. כמו שה' ברא את העולם מתהו ובהו, ודאי שלאחר שנברא העולם יכול להחיות את המתים. 4. עכבר שחציו בשר וחציו אדמה נעשה למחרת כולו בשר. 5. הר מתמלא חלזונות בתוך יום אחד. 6. מזה שנולדים כאלו שלא היו כלל, כ"ש שיחזור ויחיה מי שכבר חי.
2. דיון גביהא בן פסיסא בפני אלכסנדרוס מוקדון 1. הכנענים על ארץ כנען, אמר כנען עבד עבדים לאחיו ונכסיו לרבו ואף צריכים לעבדנו. 2. מצרים על מה שהשאילום ביציאת מצרים אמר ששעבדו אותנו ששים ריבוא במשך ארבע מאות ושלשים שנה. 3. בני ישמעאל וקטורה כיורשי אברהם, ואמר שנתן להם מתנות ושלחם מעל יצחק.
3. דברי אנטנינוס ורבי 1. גוף ונשמה יכולים לפטור עצמם מהדין, כיון שכל אחד בנפרד לא יכול לחטוא וכמשל החגר והסומא, וה' מחברם ודנם כאחד. 2. השמש שוקעת במערב לתת שלום ליוצרה, ולא שוקעת באמצע הרקיע משום פועלים ועוברי דרכים שידעו שהיום עומד להסתיים. 3. שעת נתינת הנשמה באדם, לרבי משעת יצירה, ולאנטנינוס משעת פקידה משום שא"א לבשר שלא יסריח. 4. שעת שליטת יצה"ר באדם, לרבי משעת יצירה, ולאנטנינוס משעת יציאה דאל"כ יבעט באמו לצאת וכן נאמר לפתח חטאת רובץ.
4. יישוב סתירות הפסוקים 1. בם עור ופסח שעומדין בתחה"מ במומן, אז ידלג כאיל פסח שאח"כ יתרפאו. 2. בלע המות לנצח בישראל, והנער בן מאה שנה ימות בגויים שנאמר שיהיו אכריכם וכורמיכם. 3. וחפרה הלבנה ובושה החמה וכתיב והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים, ומתרצינן דחפרה לעוה"ב או במחנה שכינה. 4. אני אמית ואחיה, ואח"כ את מה שמחצתי אני ארפא.

 

שאלות לחזרה ועיון

א.הוכחות וראיות שיחיו המתים (6)

ב.דיון גביהא בן פסיסא לפני אלכסנדרוס מוקדון עם האומות שבאו לדון על עם ישראל (3)

ג.שמועות אנטונינוס ורבי (4)

ד.יישוב סתירות הפסוקים לגבי מה שיהיה לעתיד לבא (4)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com