אאא

דף קו

א.  מעשה שיטים 1. בלעם אמר לבלק שה' שונא זימה ועמ"י מתאוים לכלי פשתן, כך יוכל להכניס זנות לעמ"י וה' ישנאם. 2. עשה אהלים והושיב בהם זונות, זקינה מבחוץ שמכרה כפי שויו וילדה מבפנים שמכרה בזול. 3. הילדה הכניסה אותו ונתנה לו לשתות יין. 4. א"ל השמעי לי, וא"ל שיפעור לע"ז. 5. בכך עבדו ע"ז וכפרו בתורת משה. 6. שטים, כך שמה או לשון שטות. 7. ותקראן לעם, שנזדמנו להם בגופן או שעשו את כולם בעלי קריין. 8. אשכחן שהיכן שנאמר וישב הוא לשון צער: בשטים, דיבת יוסף, מות יעקב, ושטן לשלמה.

ב.  סוגיא דדואג האדומי 1. בתחילה נקרא דואג שה' דאג שלא יצא לתרבות רעה, ובסוף נקרא דויג לשון ווי. 2. מה תתהלל ברעה הגבור, הרי חסד ה' נטוי עליך כל היום. 3. ולרשע אמר אלקים מה לך לספר חוקי, כיצד אתה דורש כאשר אתה מגיע לפרשת מרצחים ומספרי לשה"ר. 4. ותשא בריתי עלי פיך, שתורתו היתה מהשפה ולחוץ. 5. ויראו צדיקים, בתחילה יראו ממנו ובסוף שחקו עליו. 6. חיל בלע ויקיאנו, שה' רצה להמיתו אחר שישכח את תורתו, ודוד אמר שה' לא יחכה לזה. 7. גם אל יתצך לנצח, שאינו בא לעוה"ב. 8. יחתך ויסחך מאהל, שלא יאמרו בבימ"ד הלכות משמו. 9. ושרשך מארץ חיים, שלא יהיו לו צאצאים רבנן. 10. מעלותיו: איה סופר כל אותיות שבתורה, איה שוקל ק"ו, ואיה סופר את המגדלים ששנה והסתפק במגדל הפורח באויר. ואמרינן דאין רבותא באיבעיות אלא רחמנא ליבא בעי, כמו רבי יהודה שמיד הוריד גשם. 11. להו"א דואג ואחיתופל לא סברו שמעתא, ולמסקנא לא סלקא להו שמעתא אליבא דהלכתא, שזהו סוד ה' ליראיו. 12. מות דואג: לאחר ששכח תלמודו, שנאמר הוא ימות באין מוסר. 13. וכן נצטרע, שנאמר הצמת. 14. נזדמנו לו שלשה מלאכי חבלה: לשכחו תלמודו, לשרוף את נשמתו, ולפזר את אפרו בביכ"נ. 15. דואג היה בימי שאול ואחיתופל היה בימי דוד, ולא ראו זה את זה. 16. מנין שנותיהם, דואג ל"ד ואחיתופל ל"ג. 17. כיצד קרא דוד לאחיתופל בתחילה רבו ואלופו, לאחמ"כ חבירו, ולבסוף תלמידו אוכל לחמו.

 

שאלות לחזרה ושינון

א. המעשה כיצד חטאו בשיטים בזנות עם בנות מואב ובע"ז של בעל פעור (8)

ב. סוגיא דדואג האדומי, חטאו מעלותיו מותו ואחיתופל (17)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com