אאא

דף קט

א.  סוגית דור הפלגה 1. אין להם לעוה"ב, שנאמר ויפץ אותם בעוה"ז ומשם הפיצם לעוה"ב. 2. להו"א אמרו שיעלו מהמגדל לרקיע ויכוהו כדי שיזובו מימיו, ודחינן א"כ שיבנו בהר. 3. היו שלשה כיתות בבקשת העליה לרקיע, היו שאמרו שישבו שם ואותם ה' הפיצם, אלו שאמרו שיעשו מלחמה נעשו קופים ושדים, ואלו שאמרו שיעבדו ע"ז ה' בלל את שפתם. 4. לר"נ כולם נתכונו לע"ז, ויליף בגז"ש שם. 5. המגדל שלישו נשרף שלישו נבלע ושלישו קיים. 6. הנמצא סביבות המגדל משכח תלמודו, כגון בבל.

ב.  עוונות סדום 1. רעים וחטאים, בגופן ובממונם בעוה"ז ולעוה"ב, לה' זו ברכת ה', מאד שפיכות דמים ושהתכוונו לחטוא. 2. נתגאו בגלל הטובה והשפע שה' השפיע עליהם, ואמרו שלא יכניסו אורחים כדי שלא יכלו את ממונם. 3. גדר הדחויה, שהיו נותנים בעלי ממון מאחורי קיר נטוי ודוחים אותו עליו ונוטלים את ממונו. 4. חתרו בחשך את הבתים, שנתנו לבעלי ממון אפרסמון והניחום בבית גנזיהם ולערב הריחו אותו ככלב וחתרו שם.

ג.   משפטי סדום 1. אמרו שמי שיש לו שוורים ירעה את בהמות העיר יום אחד, ומי שאין לו ירעה שני ימים. והיה יתום ששחט את השוורים, ואמר שמי שיש לו שוורים יקח עור אחד ומי שאין לו יטול שני עורות. 2. העובר במברא להכנס משלם זוז, ואם בא בדרך אחרת משלם שתים. 3. מי ששם שורת לבנים כל אחד נטל ממנו וכן עשו למי שהניח דברים למכירה. 4. שמות הדיינים: שקראי שקרוראי זייפי ומצלי דינא. 5. מכה אשה והפילה, אמרו שתנתן האשה למכה עד שתתעבר שוב. 6. המוריד אוזן חמור, מביאים את החמור לחובל עד שתצמח אזנו. 7. הפוצע את חבירו, מקבל ממנו כסף על שהקיז את דמו. אליעזר עבד אברהם פצעוהו והשופט חייבו לשלם, ופצע את השופט ואמר לשופט שישלם לחובל במקום אליו. 8. היתה להם מטה לאורחים, אם היה ארוך קצרוהו ואם היה קצר מתחוהו, ואליעזר אמר להם שאינו יושן על מיטה. 9. היו נותנים לעני כסף וכתבו עליו את שמם, ולא מכרו לעני כלום ומת ברעב ואז כ"א נטל את כספו. 10. מי שהזמין אורח לסעודה היו מפשיטים את גלימתו, ואליעזר היה בסעודה ואמר על מי שישב לידו שהוא הזמינו, וכולם ברחו ונשאר לאכול לבד. 11. נערה שנתנה לחם לעני בכד סכו אותה בדבש ואכלוה דבורים, וזהו זעקת סדום כי רבה, מלשון ריבה.

ד.   שמות קרח ועדתו 1. ויקח קרח, שלקח מקח רע לעצמו. 2. קרח, שעשה קרחה בישראל. 3. בן יצהר, שהרתיח את כל העולם כצהרים. 4. בן קהת, שהקהה את שיני מולידיו. 5. בן לוי, שנעשה לויה בגהנום. 6. לא נאמר בן יעקב על שעיקב עצמו לגהנום, מפני שיעקב בקש רחמים בקהלם אל תחד כבודי. 7. דתן, שעבר על דת. 8. אבירם, שאיבר וחיזק את לבבו מעשות תשובה. 9. און, שישב באנינות. 10. בן פלת, שנעשו לו פלאות. 11. בן ראובן, שראה והבין.

 

שאלות לחזרה ושינון

א. סוגית דור הפלגה, חטאם וענשם (6)

ב. עוונות אנשי סדום (4)

ג. המשפט המעוקל ששרר בסדום (11)

ד. הדרשות על שמותיו של קרח ועדתו (11)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com