אאא

דף קי

א.  סוגית קרח ועדתו 1. ויאבדו מתוך הקהל, לר"ע לעוה"ב, ולריב"ב כאבידה המתבקשת שנאמר כשה אובד בקש עבדך. 2. חכמת נשים, אשת און שהצילתו בכן שאמרה לו הרי תמיד תשאר תלמיד, ואף שנשבע להם הצילתו ע"י שהרדימה אותו, והיא סתרה את שערה וכך לא נכנסו לקרוא לו, עד שנבלעו. 3. אוולת בידה תהרסנו זו אשת קרח שטענה על משה כדלקמן. 4. ויקומו לפני משה נשיאי העדה, המיוחדים שבעדה. 5. קריאי מועד, שיודעים לעבר שנים ולקבוע חדשים. 6. אנשי שם, שיצא שמם בכל העולם. 7. וישמע משה, שכ"א קנא את אשתו ממנו, לכן נטה אהלו מחוץ למחנה. 8. אין מחזיקין במחלוקת: מזה שמשה הלך לדתן ואבירם, וכן עובר בלאו, וראוי להצטרע דילפינן בגז"ש יד מצרעת משה. 9. עושר שמור לבעליו לרעתו זה עשרו של קרח, שמפתחות אוצרותיו היו מעור משאוי שלש מאות פרדות. 10. יוסף הטמין במצרים שלשה אוצרות, ונתגלו: לקרח, לאנטונינוס, ואחת שמורה לצדיקים לעת"ל. 11. פליגי אם קרח לא היה מהבלועים ולא מן השרופים, או שגם נבלע וגם נשרף. 12. שמש ירח עמד זבולה, שעלו לזבול ואמרו שיצאו אם ה' יעשה דין למשה, וה' זרק בהם חצים על כך שמוחים על כבוד בשר ודם ולא על כבוד ה' שעובדים בעולם ע"ז, ומאז לא יוצאים עד שמכים אותם. 13. ואם בריאה, שאם פתח הגהנום כאן מוטב, ואם לא אז יברא ה'. 14. בני קרח לא מתו, שנתבצר להם מקום בגהנום ועמדו עליו ואמרו שירה. 15. הטייעא הראה לרבב"ח את מקום בלועי קרח שאומרים משה ותורתו אמת והם בדאים, וסובבים בגהנום כבשר בקלחת.

ב.  טענות אשת קרח על משה 1. משה מלך. 2. אהרן אחיו כהן גדול. 3. בני אהרן סגני כהונה. 4. תרומה לכהן. 5. מעשר שהוא ללויים, לוקח עשירית תרומת מעשר. 6. גזז את שערותיכם, ומה שגזז לעצמו זה רק כדי להפיס דעתכם. 7. הניף אתכם כמו רעי. 8. אמר לכם תעשו תכלת בציצית, לכן תכסה את כל אנשיך בטליתות שכולן תכלת.

ג.   חומר כבוד רבו 1. החולק על רבו כחולק על השכינה, שנאמר בקרח בהצותם על ה'. 2. וכן העושה מריבה, שנאמר במי מריבה אשר רבו בנ"י את ה'. 3. וכן המתרעם, שנאמר לא עלינו תלונותיכם כי על ה'. 4. וכן המהרהר אחרי רבו, שנאמר בשרפים וידבר העם באלוקים ובמשה.

ד.   הפסוקים האם יש עוה"ב לדור המדבר 1. לר"ע יתמו בעוה"ז וימותו לעוה"ב. 2. וכן נשבעתי באפי אם יבואון אל מנוחתי, ולר"א באפי נשבעתי וחוזרני בי. 3. לר"א באים שנאמר אספו לי חסידי, ולר"י קאי על חסידי הדורות. כורתי בריתי אלו חמו"ע, עלי זבח אלו שנשחטו על ד"ת כמו ר"ע. 4. לרשב"מ באים, שנאמר ופדויי ה' ישובון. 5. רבב"ח מייתי מזה שאחרים באים בזכותם שנאמר זכרתי לך חסד נעוריך.

ה.  עוה"ב לעשרת השבטים 1. לר"ע אינם חוזרים שנאמר וישליכם כיום הזה שלא חוזר, ולר"א יאיר להם כיום. 2. לר"ע ויתשם בעוה"ז וישליכם לעוה"ב. 3. לרשב"י אם מעשיהם כיום הזה לא יחזרו ואם יחזרו בתשובה ישיבם. 4. לרבי באים לעוה"ב, שנאמר יתקע בשופר גדול ובאו האובדים. 5. לרבב"ח באים, שנאמר לירמיה שיקרא לשוכנים צפונה שה' לא יטור לעולם.

ו.    השמועות בעוה"ב לקטנים 1. נאמר שלא ישאר לרשעי ישראל שרש וענף: לר"ג לומר שאף לבניהם אין חלק לעוה"ב, וי"א דקאי על מצוה ושיורי מצוה, או על נשמה וגוף. 2. לר"ע לקטני רשעי בנ"י יש חלק לעוה"ב, שנאמר שומר פתאים ה'. 3. קטני רשעי הגוים לכו"ע אינם באים לעוה"ב, שנאמר ותאבד כל זכר למו. 4. פליגי ממתי קטן בא לעוה"ב: משעת זריעה, לידה, מילה, דיבור, ענית אמן.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ז.   ממתי קטן ישראל בא לעוה"ב 1. משעת לידה, שנאמר לעם נולד. 2. שמדבר, שנאמר יסופר לה. 3. זריעה, זרע יעבדנו. 4. מילה, נשאתי אימיך. 5. שעונה אמן, שנאמר ויבא גוי צדיק שומר אמונים, שאומרים אמן.

 

שאלות לחזרה ושינון

דף קי

א. סוגית קרח ועדתו, מחלוקתו ועדתו וכיצד נענשו (15)

ב. כיצד הסיתה אשת קרח את בעלה על משה (8)

ג. חומר כבוד רבו ומנין (4)

ד. המחלוקות האם לדור המדבר יש חלק לעוה"ב, ודרשות הפסוקים (5)

ה. המחלוקת האם יש להם חלק לעוה"ב, ודרשות הפסוקים (5)

ו. השמועות לגבי עוה"ב לקטנים וממתי (4)

ז. ממתי קטן ישראל בא לעוה"ב, ומנין (5)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com