אאא

פרק קמא – כיצד העדים

דף ב

א.  חילוק העונשים בעדים זוממין 1. כל הזוממין מומתים באותה מיתה שזממו, שנאמר ועשיתם לו כאשר זמם. 2. בזנות בת כהן שהיא בשריפה, זוממיה בחנק כדין בועלה. 3. היכן שלא שייך דין הזמה העדים לוקים, כגון בעדות על כהן שהוא בן גרושה. וילפינן מקרא והצדיקו והרשיעו, ולא מלא תענה.

ב.  המקרים שעדים זוממין נענשים במלקות, ומ"ט: 1. כהן שהוא בן גרושה, שנאמר לו ולא לזרעו, ולו בלי זרעו לא זמם לעשות. וא"א ללמוד בק"ו מהמחלל עצמו, דא"כ בטלת תורת זוממין. 2. גלות, שנאמר הוא ינוס ולא זוממין. וא"א ללמוד בק"ו ממזיד, משום דהיא הנותנת, שיגלו ע"מ שיתכפרו. 3. לא משלמין כופר, דכופרא כפרה. 4. לא נמכרין בעבד עברי, שנאמר ונמכר בגניבתו ולא בזממו, ואפילו כשאין לשלם לא לגנב ולא לעדים. 5. לר"ע לא משלם בהודאתו, משום דהוי קנס, שהרי לא עשו מעשה ומשלמים.

ג.   השומא בכופר, לרבנן דמי ניזק ולרי"ש בריב"ב דמי מזיק, ופליגי 1. כופרא ממונא או כפרה, ודחי דלכו"ע כפרה. 2. גז"ש דקרא השתה ש"מ בדניזק. 3. מקרא פדיון נפשו ש"מ בדמזיק, ודחי בדמי ניזק נפדה המזיק.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  חילוקי העונשים בעדים זוממין (3) ומ"ט.

ב.  המקרים שעדים זוממין נענשים במלקות, ומ"ט (5)

ג.   המחלוקת בשומא בכופר, ובמאי פליגי (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com