אאא

דף ג

  1. עד זומם משלם לפי חלקו, מאי קאמר 1. כל אחד משלם חצי, ודחי הרי כבר נאמר משלשין בממון. 2. עד אחד שהוזם לבדו ישלם חלקו, ודחי דבעינן שיזומו שניהם. 3. באומר עדות שקר העדתי, ודחי שאינו יכול לחזור ולהגיד. 4. מודה שהעידו והוזמו בב"ד, ודחי דלא אתי כר"ע. 5. למסקנא כנ"ל ואומר שכבר חויבו ממון, וקמ"ל שמתחייב חצי אף שחבירו אינו מחויב בעדותו.

  2. אופן השומא 1. מעידים שגירש ולא נתן כתובה, אומדין כמה היו משלמים מספק על כתובתה. ופליגי האם שמין בבעל, או שמשלמים הכל פחות מטובת ההנאה שהאשה היתה מקבלת. 2. מעידים שלוה לשלושים יום במקום לעשר שנים, אומדים כמה אדם היה נותן בכדי שיהיו בידו אותם המעות עד עשר שנים.

  3. שמועות ר"י אמר שמואל 1. מלוה את חבירו לעשר שנים, יש שתי לשונות האם שביעית משמטתו או לא. והא דשייכא הלואה לעשר שנים במשנה, איירי במשכון או פרוזבול. 2. האומר ע"מ שלא תשמטני שביעית משמטתו מפני ששיקר, אבל ע"מ שלא תשמטני בשביעית לא משמטתו משום שאפשר להתנות עמש"כ בתורה. וה"ה באונאת מכר. 3. הפותח בית הצואר בשבת חייב חטאת, ושונה ממגופת חבית דשרי, משום דהתם אינה חיבור. 4. שלשה לוגין מים שנפל לתוכן קורטוב יין ונראים כיין לא פוסלים את המקוה, דאזלינן בתר המראה ונקרא יין מזוג. 5. חבית מים שאובין שנפלה לים, הטובל שם לא עלתה לו טבילה וכן ככר תרומה שנפל לשם נטמאת, אבל בנהר טהורים.

  4. סתם הלואה שלושים יום, והטעם 1. במלוה בשטר, דלא יטרח לכתוב שטר לזמן מועט. 2. במלוה על פה, דילפינן מקרא שנת השמיטה שסתם הלואה נשמטת מלתבעה עד שנה, ושלושים יום בשנה נחשבים לשנה.

 

שאלות לחזרה ושינון

 

  1. מהו עד זומם משלם לפי חלקו (5)

  2. אופן השומא בממון (2)

  3. שמועות רב יהודה אמר שמואל (5)

  4. סתם הלוואה שלושים יום, מ"ט (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com