אאא

דף ד

א.  מחלוקת ר"י בן נורי ורבנן בפסולי מקוה ע"י שנפלו לשם שלשה לוגין מים שאובין 1. ברישא שנראים כיין, אי איירי בחסר קורטוב נחלקו האם הולכין אחר המראה או לא, ואי איירי בשלמים כו"ע כרב דהולכים אחר המראה. 2. בסיפא ודאי איירי בשלשה לוגין חסר קורטוב ונפל חלב ונראה כמים, ונחלקו האם פסול במראה מים אף שאין בהם שיעור לפסול.

ב.  לר"מ לוקין משום לא תענה בנוסף לתשלומין או למלקות, ופליגי 1. הטעם, רבנן ילפי מכדי רשעתו דמחויב משום רשעה אחת, ור"מ למד ממוציא שם רע דלוקה משום לא תענה ומשלם. 2. אזהרה לעדים זוממין, לרבנן מלא תענה, ולר"מ שנאמר ולא יוסיפו. 3. הכרזה, לכו"ע מישמעו ויראו.

ג.   מנין דלוקין על לאו שאין בו מעשה 1. ילפינן ממוציא שם רע, ודחי דחמור דאף לוקה ומשלם. 2. מעדים זוממין, ודחי שצריכים התראה. 3. למסקנא בצד השוה מתרוייהו, וא"א לדחות דתרוייהו הוו קנס או שיש בהם צד חמור.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  המחלוקות בפסול מקוה (2)

ב.  המחלוקת לר"מ בחיוב לא תענה, ובמאי פליגי (3)

ג.   מנין דלוקין על לאו שאין בו מעשה (3) והדחיות.

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com