אאא

דף יא

א.  מחלוקות רבי יהודה 1. פרשת רוצחים שבספר יהושע נאמרה בלשון עזה, כיון שהיא של תורה או מפני שנשתהה. 2. ויכתוב יהושע בספר תורת אלקים, שמונה פסוקים של וימת משה, או ערי מקלט הכתובים בתורה. 3. ס"ת התפור בפשתן, פסול דילפינן מתפילין דבעי גידין, או דכשר וילפינן מתפילין רק לדין המותר בפיך ולא להלכותיו.

ב.  איזה כה"ג מחזיר במותו את הרוצח 1. כה"ג המשוח בשמן המשחה. 2. כה"ג המרובה בגדים. 3. כה"ג שעבר ממשיחותו, שנאמר שלש פעמים כה"ג בפרשה, ובעי אי דווקא במיתת כולם או לא. 4. פליגי אי גם משוח מלחמה, שנאמר עד מות הכהן.

ג.   סוגיא דקללה 1. אימותיהן של הכהנים סיפקו מחיה לרוצחים, בכדי שלא יקללו את הכה"ג או עבור שיתפללו שיחיה, מפני שהיה להם לבקש רחמים. 2. קללת חכם באה אפילו בחנם, מאחיתופל שנחנק אף שבסוף אמר לדוד. 3. קללת חכם באה אפילו על תנאי, משמואל, שבניו לא הלכו בדרכיו. 4. נדוי אפילו על תנאי צריך הפרה, מיהודה, שמשה הוצרך להתפלל עליו עד שהיה כאחד מבני מתיבתא דרקיעא.

ד.   גמר הדין ודיני מיתה 1. מת כה"ג לאחר גמר הדין א"צ לגלות, דמיתתו כיפרה. 2. הרג ואח"כ מת כה"ג ונתמנה אחר ונגמר דינו חוזר במיתת השני, שנא' אשר משח אותו, מפני שהיה לו לבקש שיצא זכאי. 3. נגמר דינו בלא כה"ג, לא יוצא לעולם. 4. וכן ההורג כה"ג. 5. וכן כה"ג שהרג. 6. אסור לצאת מעיר מקלט לשום צורך עד מותו, ואפילו הוא שר צבא ישראל כיואב. 7. נגמר דינו ומת מוליכין לשם עצמותיו, שנאמר לשבת בארץ. 8. מת בעיר מקלט נקבר שם וכשימות הכה"ג מחזירין את עצמותיו, שנא' ישוב הרוצח אף ארץ אחוזתו.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ה.  נגמר דינו ואח"כ נעשה כה"ג בן גרושה, פליגי אי הכהונה מתה ויוצא או שרק בטלה. ופלוגתייהו 1. במח' ר"א ורבי יהושע בכהן שהקריב ונמצא פסול שנחלקו האם הקרבנות שהקריב כשרים או פסולים. 2. למסקנא מ"ד בטלה אתי אף כר"י, דדוקא בקרבנות  הוכשר כהן חלל שנא' ברך ה' חילו.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  מחלוקות רבי יהודה (3)

ב.  איזה כה"ג מחזיר במותו את הרוצח (4) ומנין.

ג.   סוגיא דקללה (4)

ד.   גמר הדין ודיני מת (8)

ה.  כה"ג שנעשה בן גרושה, המח' (2) ובמאי פליגי.

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com