אאא

דף יב

א.  הטעויות 1. יואב: גג המזבח ולא קרנותיו. 2. ביהמ"ק ולא מזבח שילה. 3. דוקא כהן ועבודה בידו. 4. שרו של רומי: בצרה במקום בצר. 5. שוגג ולא מזיד. 6. אדם ולא מלאך.

ב.  תחום עיר מקלט 1. אסור לשנות ולגור במגרש. 2. אסור לרוצח לגור שם, ואיצטריך אפילו במחילות. 3. התחום קולט מפני גואל הדם.

ג.   פליגי האם רוצח שיצא מעיר מקלט והרגו גואל הדם, הוי מצוה רשות או איסור. והשמועות 1. ורצח גואל הדם, פליגי אי הוי מצוה, או רשות דלא נאמר ירצח, או דהוי רק לאחר שנתחייב במשפט. 2. עד עמדו למשפט, אתי שיהרגנו רק אחר גמר הדין, או לסנהדרין שראו רציחה דנפסלו מלשפטו. 3. הסתירה האם הבן נעשה גואל הדם לאב, להו"א פליגי אי הוי מצוה או רשות, ולמסקנא בנו אסור לבן בנו שרי.

ד.   באילן ניתן ללכת אחרי הנוף או העיקר, ומייתי להקשות 1. בערי מקלט הולכים אחר הנוף ובמעשר שני אחר העיקר, ודחי דבמקלט אזלינן בתר דירה, ומעשר בתר חומה. 2. מעשר אחר הנוף, ותירץ דאתי כר"י. 3. בשלמא במעשר איכא חומרא בפנים בפדיה ובחוץ באכילה, אך כיצד שמעינן להקל במקלט. ותירץ דפליגי בעיקרו דרגא לנופו, או דקאמר דאזלינן אף אחר הנוף, ולעולם לחומרא.

ה.  דרשות הפסוקים בגלות 1. ושמתי לך, בחייו של משה. 2. מקום, בערי הלויים, ולוי גולה מפלך לפלך. 3. ינוס שמה, שגלו במדבר למחנה לויה. 4. לוי שגלה לפלכו נקלט, שנא' כי בעיר מקלטו.

ו.    מחלוקות ר"מ ור"י 1. מעלין שכר ללוים, ונחלקו בגמ' האם איירי בששת ערי המקלט או מ"ב ערי הלויים. 2. חוזר לשררה שהיה בה, ונחלקו בעבד עברי וכן בגולה.

הדרן עלך פרק שני דמכות – אלו הן הגולין

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  הטעויות שטעו (6)

ב.  דיני תחום עיר מקלט (3)

ג.   המח' בהריגת גואל הדם, והשמועות (3)

ד.   הליכה אחר הנוף, והקושיות (3)

ה.  דרשות הפסוקים בגלות (4)

ו.    מחלוקות ר"מ ור"י והאופן (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com