אאא

פרק שלישי – אלו הן הלוקין

דף יג

א.  אלו הן הלוקין: 1. הבא על: אחותו. 2. אחות אביו. 3. אחות אמו. 4. אחות אשתו. 5. אשת אחיו. 6. אשת אחי אביו. 7. נדה. 8. אלמנה לכה"ג. 9. גרושה לכהן הדיוט. 10. ממזרת לישראל. 11. ישראלית לממזר. 12. טמא שאכל קדשים. 13. הבא למקדש טמא. 14. האוכל חלב. 15. דם. 16. פיגול. 17. נותר. 18. טמא. 19. השוחט בחוץ. 20. המעלה בחוץ. 21. חמץ בפסח. 22. אוכל ביו"כ. 23. עושה מלאכה ביו"כ. 24. בשמן המשחה, המפטם. 25. הסך. 26. המפטם קטורת. 27. האוכל: נבילות. 28. טריפות. 29. שקצים. 30. רמשים. 31. טבל. 32. מעשר ראשון טבול. 33. מעשר שני שלא נפדה. 34. הקדש. ופליגי האם השיעור בכל שהוא או בכזית.

ב.  מלקות לחייבי מיתה ומנין 1. לרי"ש לחייבי כריתות ומיתות ב"ד, ויליף דלוקין מקרא והפלא אם לא תשמור לעשות, ודומיא דלאו דחסימה. 2. לר"ע רק חייבי כריתות לוקין, ויליף מכדי רשעתו כדלקמן. 3. לרבי יצחק בכריתות נמי ליכא מלקות, ויליף מהא דנכפל כרת באחותו.

ג.   מנין לר"ע דחייבי כריתות לוקין 1. כדי רשעתו דמחוייב רק משום רשעה אחת, וקשה כיון דעדיין לא עשו תשובה הוו שתי רשעויות. 2. בגז"ש לעיניך, וקשה ה"נ נילף לחייבי מיתות ב"ד. 3. כדי רשעתו קאי על רשעה המסורה לב"ד. 4. המחלוקת בלאו שניתן לאזהרת מיתת ב"ד, אי לוקין עליו כשהתרו בו למלקות בלבד, משא"כ כריתות א"צ התראה. 5. מכדי רשעתו וכנ"ל, ולא חשיב שתי רשעיות כיון שאם עשו תשובה ב"ד של מעלה מוחלין להם.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  אלו הן הלוקין (34)

ב.  הדיעות במלקות לחייבי מיתה ומנין (3)

ג.   מנין לר"ע דחייבי כריתות לוקין (5)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com