אאא

דף יז

א.  איסורים נוספים שענשם מלקות 1. אוכל ביכורים, לר"ש קודם קריה ולחכמים קודם הנחה. 2. קדשי קדשים חוץ לקלעים. 3. קדשים קלים חוץ לחומה. 4. וכן מע"ש. 5. שובר עצם בפסח טהור. 6. נוטל אם על הבנים, לר"י ילקה ולחכמים ישלח.

ב.  הלימודים למלקות לפי ר"ש מהפסוקים, והדחיות 1. תרומת ידך אתי לביכורים, ולא איירי מחוץ לחומה דק"ו ממעשר, אלא על אוכל קודם קריה. ודחי הק"ו, דמעשר חמור שאסור לאונן לכן א"א ללמוד ממנו. 2. נדבותיך זו תודה ושלמים, לאוכל קודם זריקה, ודחי הק"ו דמעשר חמור שטעון כסף צורה. 3. ובכורות, לזר שאוכל מבכור אחר זריקה, ודחי הק"ו דשלמים טעונים סמיכה נסכים ותנופה. 4. בקרך וצאנך, לאוכל מחטאת ואשם חוץ לקלעים, ודחי הק"ו דבכור קדושתו מרחם. 5. נדריך, לאוכל מעולה בפנים. ודחי הק"ו דחטאת מכפרת ויש בכולם שתי אכילות, ויליף דלוקין מקרא יתירא.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  אלו הן הלוקין בנוסף (6) והשיטות.

ב.  הלימודים למלקות לפי ר"ש ומנין (5) והדחיות.

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com