אאא

דף כא

א.  סוגי הכלים בהשחתת הזקן 1. תער אסור לכו"ע, דמשחית. 2. מספרים שרי לכו"ע דלא משחית. 3. מלקט ורהיטני, פליגי אי חשיבי השחתה או לא.

ב.  כתובת קעקע 1. לת"ק צריך שיכתוב ויקעקע בדבר העושה רושם. 2. לר"ש צריך שיכתוב את השם, ולמסקנא שם ע"ז. 3. אסור ליתן על מכתו אפר מקלה, דנראה כקעקע.

ג.   חילוק הזמנים והמעשים בכדי להתחייב במלקות 1. בנזיר, ההתראות מחלקות לגבי שתית יין טומאה ותגלחת. 2. הלבוש כלאים: ע"י פשיטה ולבישה, ולמסקנא סגי שיכניס ויוציא שרוולו, וי"א אפילו שהה שיעור לבישה והותרה שנית נתחייב.

ד.   החיובים על חרישת תלם אחד 1. כלאים דהרבעה. 2. שור בכור. 3. פטר חמור. 4. כלאים בכרם, ע"י שמחפה או מקיים. 5. בשביעית. 6. ביו"ט. 7. כהן. 8. נזיר במקום טומאה. 9. י"א אף הלובש כלאים.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ה.  חמשת המלקות למבשל גיד הנשה בחלב ביו"ט ואכלו 1. אוכל גיד הנשה. 2. מבשל ביו"ט. 3. מבשל בשר בחלב, דיש בגידין בנ"ט. 4. אוכל בשר בחלב. 5. ההלקאה החמישית: להו"א הבערה, ודחי הא אמרינן דאין חילוק מלאכות ליו"ט. 6. גיד נבילה, ודחי דקאמר חייב שתים על אכילתו. 7. עצי אשירה, ודחי איכא עוד לאו דהבאת תועבה. 8. למסקנא ההלקאה החמישית על בישול בעצי הקדש.

 

שאלות לחזרה ועיון

א.  סוגי הכלים בהשחתת זקן (3)

ב.  כתובת קרקע (3)

ג.   חילוקי הזמנים המעשים בכדי להתחייב מלקות (3)

ד.   החיובים על חרישת תלם אחד (9)

ה.  חמשת המלקות למבשל גיד ביו"ט ואכלו (8)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com