אאא

דף כד

א.  מנין המצוות 1. תרי"ג נאמרו למשה, שס"ה לאוין כנגד ימות החמה ורמ"ח עשין כנגד איברי האדם, ויליף מתורה צוה. 2. דוד העמידן על י"א, הולך תמים וכו' כדלקמן. 3. ישעיהו העמידן על שש, הולך צדקות וכו' כדלקמן. 4. מיכה העמידן על שלש: עשות משפט, אהבת חסד, והצנע לכת אף בהוצאת כלה ולוית המת. 5. ישעיהו חזר והעמידן על שתים, שמרו משפט ועשו צדקה. 6. עמוס על אחת, דרשוני וחיו, וקשיא דלמא דרשוני בכל התורה. 7. למסקנא חבקוק הוא שהעמידן על אחת, צדיק באמונתו יחיה.

ב.  הדרגות של דוד וכגון מי 1. הולך תמים, אברהם. 2. פועל צדק, אבא חלקיהו. 3. דובר אמת בלבבו, רב ספרא. 5. לא עשה לרעהו רעה, לירד לאומנות חבירו. 6. חרפה לא נשא על קרובו, אלא מקרב אותם. 7. נבזה בעיניו נמאס, חזקיהו שביזה את אביו אחז. 8. יראי ה' יכבד, יהושפט. 9. נשבע להרע, רבי יוחנן שהתענה. 10. כספו לא נתן בנשך, אפילו ריבית לגוי. 11. שוחד על נקי, כרי"ש בר' יוסי. עושה אלה לא ימוט לעולם.

ג.   הדרגות של ישעיה וכגון מי 1. הולך צדקות, אברהם. 2. דובר מישרים, שלא מקניט חבירו. 3. מואס בבצע, רי"ש בר' אלישע. 4. נוער כפיו משוחד, כרי"ש בר"י. 5. אוטם אזנו, מבזיון ת"ח, כר"א בר"ש. 6. עוצם עיניו מראות ברע, שאינו מסתכל על הנשים כשעומדות על הכביסה.

ד.   הגזירות של משה שבטלו הנביאים 1. וישכון ישראל בדד רק כשהיו כמו יעקב, ועמוס אמר חדל נא מי יקום יעקב, ניחם ה' על זאת. 2. בגוים לא תרגיע, וירמיה אמר הלוך להרגיעו. 3. פוקד עוון אבות על בנים, ויחזקאל אמר הנפש החוטאת רק היא תמות. 4. ואבדתם בגויים, וישעיה אמר ביום ההוא יתקע בשופר גדול.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ה.  ר"ע וזקנים 1. שמעו קול המון רומי ממרחק, אם לעוברי רצונו כן לעושי רצונו עאכ"ו. 2. ראו שועל יוצא מבית קה"ק, שאם נתקימה נבואת אוריה שציון שדה תחרש, ודאי תתקים נבואת זכריה שנתלתה בה, עוד ישבו זקנים וזקינות ברחובות ירושלים. אמן.

הדרן עלך מסכת מכות

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  מנין המצוות (7)

ב.  הדרגות של דוד וכגון מי (11)

ג.   הדרגות של ישעיה וכגון מי (6)

ד.   גזירות משה רבינו שבטלו הנביאים (4)

ה.  ר"ע וזקנים (2)

הדרן!

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com