אאא

דף יב

א.    חטאות שלא הוצרכו לציבור והולכות לקיץ המזבח מקיצין בדמיהן ולא בגופן גזירה אטו קודם כפרה, ומייתי 1. פר ושעיר של יו''כ שאבדו דלר''י ימותו ולר''ש ירעו אך אינם קרבים בעצמן. 2. שעיר יו''כ שמת חבירו, ירעה ואינו קרב בעצמו. 3. אשם שמתו בעליו: לת''ק ירעה, לר''א ימות, ולרבי יהושע יביא בדמיו עולה ולא קרב בעצמו. 4. לר''ש חטאת ציבור שלא קרבה תקרב לחטאת משום דסכין מושכתה, וה''נ מקריבים מעולה לעולה וא''צ רעיה, ושמעינן דאין להקריב עולה מחטאת בלא רעיה.

ב.    שעיר המשתלח מכפר על שאר עבירות בין קלות וחמורות 1. בין עשה בשוגג בין במזיד. 2. השגגות בין שנודע לו ספיקן ובין שלא נודע. 3. על הקלות שהן עשה ול''ת, ועל החמורות שהן כריתות ומיתות ב''ד.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    הגזירה אטו לפני כפרה, והראיות (4)

ב.    ביאור המשנה בכפרת שעיר המשתלח (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com