אאא

דף יז-יח'

א.  האיבעיות בדיני שהיה בעזרה 1. האם גמירי שהיה לטומאת פנים וא''כ בעינן שהיה גם למלקות, או דגמירי שהיה רק לקרבן, תיקו. 2. תלה עצמו באויר עזרה, שלא שייך להשתחוות שם. 3. את''ל יש שהיה למלקות, מה הדין בטימא עצמו במזיד. 4. האם גמירי שהיה אף לנזיר בקבר, או רק בפנים. ובכולהו תיקו. 5. האם שהיות מצטרפות. 6. בא לו בארוכה שיעור קצרה, האם חייב על הדרך או על זמן השהיה, ופשט דחייב. וטמא ששימש בעזרה שענשו במיתה ביד''ש, איירי שהפך בצינורא וקירב את העיכול. 7. הנכנס לעזרה שלא דרך ביאה פטור, כגון דרך גגין או לאחוריו. ובכה''ג בבית המנוגע לא נטמא כל זמן שחלקו בחוץ, אבל אם כולו נכנס נטמא דלא גרע מכלים שבבית.

ב.  אמרינן דליכא פר העלם דבר וקרבן עולה ויורד על עשה שבמקדש כגון פרישה בדרך ארוכה משום ששגגתו בעולה ויורד, אבל איכא בנדה כגון פרישה מיד כשנטמאת מכיון שנהנה, והדינים 1. מחייבינן שתים על הכניסה והיציאה, והמקרה שחייב שתים בסמוך לוסתה ות''ח לכך שאסור להכנס ולא יודע שאסור לפרוש מיד. משום דת''ח פרישתו במזיד, ולע''ה הוו תרי שגגות בהעלם אחד. 2. שנינו דחייב על הכניסה, דאם נמצא דם על העד של הבעל טמאין וחייבים בקרבן, והיינו בסמוך לוסתה וחייב על הכניסה. ואין לומר דאיירי בשלא סמוך לוסתה ועל הפרישה ונשנה אגב רישא, משום דקתני נמצא ומשמע שנודע רק לאחר זמן, ותני זו היא ל''ת שבנדה שחייבים עליה. 3. צריך לנעוץ צפרניו בקרקע עד שימות האבר, ואתי כמ''ד המשמש מת בעריות פטור, וכן למ''ד חייב אף שהוא אנוס כשאינו סמוך לוסתה מיהו בעי לפרוש בהנאה מועטת. ולפי זה שייכא ארוכה וקצרה בנדה דומיא דטומאה בעזרה, אלא שחלוקים דבנדה צריך לצאת בארוכה ובמקדש בקצרה. 4. הפסוקים שלא יפרוש מיד שנאמר ותהי נדתה עליו, ול''ת שנאמר לא תקרב ומשמעו נמי לא תפרוש.

 

שאלות לחזרה ושינון

דף יז – יח

א.  האיבעיות בדיני שהיה בעזרה (7)

ב.  עשה ול"ת שבמקדש ובנדה, והדינים (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com