אאא

פרק חמישי – שבועת הפקדון

❧דף לז

  1. דיני שבועת הפקדון 1. נוהגת באנשים בנשים, ברחוקים ובקרובים, בכשרים ובפסולים לעדות ובפני ב''ד. 2. שלא בפני ב''ד מפי עצמו חייב, ומפי אחרים לר''מ פטור ולרבנן חייב כמבואר בפרקין דלעיל. 3. חייב אשם על זדון השבועה, ועל שגגת קרבן שבועה עם זדון הפקדון, ופטור על שגגתה. 4. השביעו חמש פעמים וכפר חייב על כ''א, הואיל ויכול לחזור להודות. 5. חייב רק בממון ולא בקנס, כיון שאינו משלם ע''פ עצמו. 6. באונס ופתוי רבנן מחייבים ור''ש פוטר, להו''א משום שעיקר תביעתו על הקנס, ולמסקנא ר''ש סובר שתובע את הקנס משום דקיץ ולרבנן תובע את הבושת משום ופגם משום שלא יכול להפטר מזה בהודאתו.

  2. בעי בהזיד בשבועת הפקדון והתרו בו: האם החידוש שמביא קרבן על מזיד שייך אף בהתרו, או דלוקה בלבד, או דמביא קרבן וגם לוקה. והשמועות 1. שבועת הפקדון חמורה משבועת העדות שחייב על זדונה מכות ובעדות קרבן, ודחי דזהו לר''ש אבל לרבנן מייתי קרבן. 2. יש לגרוס דשבועת הפקדון חמורה שמביא אשם בכסף שקלים, וליכא הוכחה דאיירי שהיתה התראה. 3. חייבים על זדונה אשם, כנ''ל. 4. נזיר טמא לוקה משא''כ שבועת הפקדון, משמע דאינו לוקה אלא מייתי קרבן. ודחי דבעי קרבן ומלקות, ונזיר טמא לוקה על טומאתו ומביא קרבן עבור חלות נזירות טהרה.

  3. הכופר בממון שיש עליו עדים, לרבה פטור דהוי כפירת דברים בעלמא ולר''י חייב דעדים עשויים למות, ובשטר לכו''ע פטור כיון שמונח ולמסקנא דהויא כפירת שעבוד קרקעות. והשמועות לרבה 1. נשבע על שקר פרט ללוה בשטר או עדים, ודחי דאיירי שמודה שלוה אך כופר בכך שהלואתו היתה בשטר ובעדים, כמו דברישא גבי מודה לאחד מן האחין הויא בכפירת דברים בעלמא. 2. חייב על זדונה אשם, בזדון עצמו ולא בזדון עדים. 3. שתי כיתי עדים שכפרו שתיהן חייבות, מוקמינן דבשעת כפירת הראשונה הכת השניה היו קרובים בנשותיהן והן גוססות. 4. שומר חנם שטען שנגנב ממנו הפקדון ונשבע והודה קודם שבאו עדים משלם קרן וחומש ואשם, מוקי כנ''ל. 5. שבועת הפקדון חמורה משבועת העדות בכך שזדונה מכות ושגגתה אשם ש''מ דאיכא עדים, ודחי דתנינא אשם בין במזיד ובין בשוגג. 6. נזיר טמא לוקה משא''כ שבועת הפקדון, משמע דיש עדים ומביא קרבן, ותיובתא דרבה.

שאלות לחזרה ושינון

  1. דיני שבועת הפקדון (6)

  2. האיבעיא בהזיד בשבועת הפקדון והתרו בו ומה דינו, והשמועות (4)

  3. המחלוקת בדין הכופר בממון שיש עליו עדים, והשמועות לרבה שפוטרו (6)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com