אאא

דף מ

  1. הטענה שתי כסף, לרב הכפירה בשתי כסף חוץ מהטענה ולשמואל הכפירה מתוכה. והשמועות 1. במשנתנו הטענה שתי כסף וההודאה בשו''פ, משמע כרב דהויא בנוסף. 2. הודאה בפרוטה ולא קאמר כפירה בפרוטה. 3. בקרא כסף או כלים דמינה ילפינן לשתי כסף דהוי דבר חשוב ועלה נאמר כי הוא זה, ולרב אתיא להודאה במקצת הטענה, ושמואל יליף מהוא וזה. 4. קרא כסף לרב אתיא שהכפירה בשתי כסף באם אינו ענין לטענה דילפינן מכלים, ולשמואל איצטריך לאשמועינן דבעי שיהא כסף בשיעור חשוב. 5. במשנתנו דתביעת שתי כסף והודה בפרוטה פטור, לרב מתני' איירי בשווה ומשום דלא כפר בשתי כסף, ולשמואל מתני' בדווקא קתני ופטור כיון שטענו כסף והודה בנחשת. 6. שתי כסף ופרוטה והודה בפרוטה חייב, לרב דבשוה אתי שפיר, ושמואל לטעמיה דמחייב בטענו חטין ושעורין והודה באחד מהן. 7. תבע ליטרא זהב והודה בליטרא כסף פטור, ש''מ דמתני' קתני בדווקא ולא בשוה, ולרב כולה מתני' בשוה משא''כ ליטרא זהב שתבעו משקל. 8. תבע דינר זהב והודה בדינר כסף וטריסית ופונדיון ופרוטה חייב, לרב א''ש דאיירי בשוה וקאמר שהכל דין מטבע אחת, ולשמואל בשטענו מטבעות בדינר וקמ''ל שאף פרוטה נחשבת למין מטבע. 9. בברייתא דהתובע דינר זהב זהוב שהוא טבוע והודה בדינר כסף חייב, משמע דמתני' איירי בשוה דינר ולא בדווקא, ודחי דמתני' בדווקא וקאמר שמי שאומר דינר זהב מתכוון לשוויו כאומר זהוב. 10. מייתי ברייתא כרב, שהתובע סלע אם כפר בשתי כסף חייב ובמעה פטור, דכפירת טענה שתי כסף.

  2. הלכות שמואל במודה במקצת הטענה 1. בטענת מלוה והעדאת עד אחד חייב אף בטענת פרוטה, כיון שע''א מחייב שבועה בכל מקום ששנים מחייבים ממון. 2. טענו חטים ושעורים והודה באחד מהן חייב, וכדלקמן. 3. טענו חטין וקדם והודה בשעורים, אם כמערים שלא יטעננו שעורים חייב ואם במתכון פטור. 4. טענו שתי מחטים והודה באחת חייב, דכלים חשיבי אפילו בכל שהן.

  3. טענו חטים ושעורים והודה באחד מהן: לשמואל חייב, לר''ל ספק, ובדעת ר''י מחלוקת. והשמועות 1. טענו חטין והודה בשעורים רבנן פטרי ור''ג מחייב, משמע דבטענו חטין ושעורין חייב, ודחי דרבנן פטרי ופליגי בטענו חטים להודיעך כחו דר''ג דמחייב. 2. טענו כלים וקרקעות והודה בכלים וכפר בקרקעות פטור ומשמע דבכה''ג שתבעו שתי מיני כלים והודה במין אחד חייב, ודחי דהכא איצטריך לאשמועינן דין זוקקין. 3. טענו שור והודה בשה פטור, טענו שור ושה והודה באחד מהן חייב, ודחי דאתי כאדמון.

 

שאלות לחזרה ושינון

  1. המחלוקת מהי הטענה שתי כסף, והשמועות (10)

  2. ההלכות לשמואל במודה מקצת הטענה (4)

  3. טענו חטין ושעורין והודה באחד מהן, והשמועות (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com