אאא

דף מז

א.    כששניהם חשודין, לר''מ חזרה שבועה למקומה. ובעי מהו 1. לרב ושמואל חזרה השבועה לסיני וה' יפרע ממנו, דסברי שאין היתומין נפרעים מיתומין כשמת הלווה בחיי מלוה מכיון שאין המלוה מוריש שבועה לבניו. 2. רבי אבא סובר חזרה שבועה למחוייב לה ומתוך שאינו יכול להשבע משלם, גבי החוטף נסכא שטוען שהיא שלו כנגד עד אחד. 3. מייתי שבועת ה' תהיה בין שניהם למעט יורשין והיינו כשמודה במקצת ועל יתר הטענה אומר שמא, דבהא אביו מתוך שאינו יכול להשבע משלם והיורש פטור, ולרב ושמואל איצטריך קרא האי לומר שחומר השבועה חלה על שניהן.

ב.    שמועות שמעון בן טרפון 1. שבועת ה' תהיה בין שניהם, שעוון השבועה חל על הנשבע ועל המשביע. 2. אזהרה לעוקב אחר הנואף, מלא תנאף וקרינן לא תנאיף. 3. ותרגנו באהליכם במרגלים, דריש תרתם וגיניתם באהלו של מקום. 4. נהר פרת נקרא הגדול כיון שסמוך לא''י, שהנוגע במשוח נמשח, ועבד מלך כמלך.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    מהו חזרה שבועה למקומה כשא"א להשביע אף אחד (3)

ב.    שמועות שמעון בן טרפון (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com