אאא

פרק קמא- לפני אידיהן

דף ב

1. לפני אידיהן, האיסורים. 2. הלשון. 3. הדין לעת"ל.

א.    מה אסור לעשות ביחד עם הגוים שלשה ימים לפני אידיהן והקמ"ל 1. לשאת ולתת עמהן, דמרווח להו. 2. להשאילן. 3. לשאול מהן, ובהנך לאביי גזירה אטו להשאילן ולרבא כולה משום דאזיל ומודה. והצריכותא לרבא דאף שממעט, מיהו חשיבא להו מילתא. 4. להלוותם. 5. ללוות מהן, אף שדואג שמא לא ישלם לו, מיהו חושב דבע"כ יתבענו. 6. לפרען. 7. להפרע מהן, אף שהכסף הזה לא יחזור אליו עוד, מיהו נוח לו לאחר זמן, ור"י שרי להפרע מהן כדלקמן.

ב.    לשון לפני אידיהן, מנין 1. אידיהן, כי קרוב יום אידם, ולאידך לשון עדות עדיפא. 2. עידיהן, יתנו עידיהן ויצדקו, ודחי דאתי למימר שכל מצוות שישראל עושין מעידות בהן לעוה"ב, ואף ע"י הגויים בעצמם. 3. למסקנא שנאמר ועידיהם המה, ולאידך לישנא דתברא עדיף.

ג.     כיצד יהיה דין הקב"ה לעת"ל עם האומות, לפי ביאור הפסוק 1. כל הגויים נקבצו יחדיו, כאשר ה' יטול ס"ת בחיקו ויאמר מי שעסק בה יטול שכרו, יתקבצו כל האומות בערבוביא. 2. ויאספו לאומים, ה' יאמר להם שיכנסו אומה אומה וחכמיה, בכדי שישמעוהו בלא שיתבלבלו. 3. מי בהם יגיד זאת, האומות אומרים מה שפעלו והכל בשביל שישראל יעסקו בתורה, וה' אומר להם שמרחצאות ושווקי רומי וכן גשרי וכרכי פרס עשו בשביל עצמם. לי הכסף והזהב ומלחמות אני עשיתי, ואין בהם מגיד זאת שזוהי תורה. 4. וראשונות ישמיעונו, טוענים שעל אף שה' החזיר את התורה על כל האומות מיהו כפה הר כגיגית רק על ישראל. וה' אומר להם שאת שבע מצוות בני נח שהיו מחוייבים בהם לא קיימום, לכן אין להם שכר עליהם אלא כאינו מצווה ועושה. 5. יתנו עידיהם ויצדקו, אומרים לה' מי מעיד שישראל קיימו את התורה, שהרי ה' הוא אביהם של ישראל, ושמים וארץ נוגעין בעדותן שלא יתמוטטו. 6. ישמעו ויאמרו אמת, יבואו מהאומות ויעידו, כגון נמרוד באברהם. 7. יושב בשמים ישחק, שיהא שחוק לעת"ל. שהאומות יבקשו מצוה מה', והיות וה' לא בא בטרוניא עם בריותיו יתן להם מצות סוכה ויקדיר עליהם חמה, והם יבעטו בסוכה ואז יהיה שחוק לפני ה', או כאשר הגרים גרורים יראו את מלחמת גוג ומגוג וינתקו את מצוותיהם וילכו.

 

שאלות לחזרה ושינון

 

  1. הדברים שאסור לעשות עם הגויים לפני אידיהן, והקמ"ל (7)
  2. מהו לשון לפני אידיהן (3)
  3. דין הקב"ה עם האומות לעתיד לבא כפי הפסוק (7)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com