אאא

פרק קמא- לפני אידיהן

1. מעשי ה'. 2. מעלת התורה. 3. בנ"א כדגים.

א.   מעשי ה' בשעות היום 1. שלש שעות הראשונות ה' עוסק בתורה. 2. שניות ה' דן את העולם, והא דאמרינן דאין ליחיד להתפלל מוסף של ר"ה ביחידות בשלש שעות הראשונות, איפוך וה' דן בראשונות, או כאשר ה' עוסק בתורה שנאמר בה אמת קנה אין מקום ללפנים משורת הדין. 3. שלישיות ה' זן את העולם כולו. 4. רביעיות ה' משחק עם לויתן, ולאחר החורבן שאין שחוק לפני ה' שנאמר החשיתי מעולם, ה' יושב ומלמד תורה לתינוקות שמתו בעודן קטנים. 5. בלילה ה' עושה מעין היום, או שט בכרוב קל בשמונה עשר אלף עולמות, או שומע שירה מפי חיות שנאמר ובלילה שירֹה עמי.

ב.   ביאור הפסוקים שהולכים על מעלת התורה 1. יומם יצוה ה' חסדו ובלילה שירֹה עמי, שהעוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביום. 2. העוסק בתורה בעוה"ז זוכה לחוט של חסד לעוה"ב. 3. הקוטפים מלוח עלי שיח ושרש רתמים לחמם, שהפוסק מד"ת ועוסק בדברי שיחה מאכילין אותו גחלי רתמים. 4. ותעשה אדם כדגי הים, כמו שדגים הפורשים מהים מיד מתים, כך הפורש מד"ת. 5. אשריכם זורעי על כל מים, כאשר ישראל עוסקים בתורה ובגמ"ח יצרם מסור בידם. 6. משלחי רגל השור והחמור, לעולם ישים אדם עצמו על ד"ת כשור לעול וכחמור למשאוי.

ג.    נאמר בפסוק ותעשה אדם כדגי הים, לגבי מה נמשלו בנ"א לדגים 1. כיון שבנ"א פורשים מהתורה מיד מתים. 2. כיון שקדרה עליהם חמה מתים: בעוה"ז שהכל בידי שמים חוץ מצנים פחים. 3. בעוה"ב, שה' מוציא חמה מנרתיקה ורשעים נדונים בה וצדיקים מתרפאין ומתעדנין בה. 4. כמו שבדגים הגדול בולע את הקטן, כך בנ"א אלמלא מוראה של מלכות.

 

שאלות לחזרה ושינון

  1. פעולות ה' בשעות היום והלילה (5)
  2. ביאור פסוקי מעלת התורה (6)
  3. לגבי מה נמשלו בנ"א לדגים (4)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com