אאא

דף ו

1. הן ואידיהן. 2. האיסורים במו"מ. 3. אע"פ שמיצר.

א.   בעי אי שלשה ימים כולל אידיהן או בנוסף, והשמועות 1. לרי"ש שלשה לפני אידיהן ושלשה לאחריהן ש"מ בלא אידיהן, ודחי דנקט שלשה לאחריהן אגב לפניהן. 2. לרי"ש כל השבוע אסור לסחור עם שומרי יום ראשון, ש"מ דלרי"ש הן בלא אידיהן ובעי אליבא דרבנן. 3. קלנדא שמונה ימים אחר תקופה ולא מנה עשרה ביחד עם היומיים שלפניה, ודחי דחשבינן לכל האיד כיום אחד. 4. לפני אידיהן שלשה ימים ש"מ הן בלא אידיהן, ואין לומר דאתי למיעוטי אחר אידיהן.

ב.    האיסורים במשא ומתן לפני אידיהן 1. בעי אי המשא ומתן נאסר משום הרוחה או לפני עור, ונפ"מ כאשר יש לגוי בהמה משלו. ואיסור לפני עור אתי הוי רק כאשר אין לו כלל, כגון הושטת אבר מן החי לגוי מעברו השני של הנהר. 2. עבר ונשא ונתן, לר"י אסור ולר"ל שרי, ופליגי באידיהן אסורין אי דווקא האיד או שכלול בזה אף לפניהן. 3. דבר שאינו מתקיים מוכרין להם אבל לא לוקחים מהן, ובמתנה במקום איבה צריך שיראה שאינו נהנה מהמתנה, כגון להשליכה לאחר יד.

ג.    מקשינן סתירה בדעת רבי יהודה בסברת אע"פ שמצר עכשיו שמח לאחר זמן, דמתיר להפרע מגוי אף שישמח, ומתיר לאשה לסוד במועד. ומתרצינן 1. כל התירי חוה"מ הם בדברים שמיצר עכשיו ושמח לאחר זמן. 2. הכא סובר שהגוי לעולם מיצר.

 

שאלות לחזרה ושינון

  1. השמועות האם שלשה ימים כולל אידיהן או לא (4)
  2. האיסורים במשא ומתן לפני אידיהן (3)
  3. הסתירה בדעת ר"י בדין שמח לאחר זמן, והתירוצים (2)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com