אאא

דף י

1. חישוב שש שנים. 2. אנטונינוס.

א.   בשטר שנכתבו בו שש שנים יתירות, כיצד מוקמינן שנכתב בזמנו 1. רבנן שלפני ר"נ אמרו שזמנו מאוחר, ור"נ דחאם שנכתב בזמנו ע"י סופר דקדקן שמנה את השנים מתחילת מלכות יון שבעילם. 2. מקשינן דלמא מנה ליציאת מצרים והשמיט את האלף הראשון והשטר מאוחר, ודחהו שבגולה מונים רק למלכי יוונים. וכן דייקא מתניתין שראש השנה למלכי ישראל בניסן ולמלכי עכו"ם בתשרי ומניין השנים שלנו הלא משתנה בחודש תשרי, ש"מ דלא מנינן ליצ"מ.

ב.   סוגיית אנטונינוס ורבי 1. שיחה ע"י סימנים: רבי ייעץ לאנטונינוס שיבקש מהשרים שאיסוירוס בני ימלוך והוא יעשה את טברא קלניא, ע"י שהרכיב אדם ע"ג חבירו והתחתון אמר לעליון שישחרר יונה מידו. 2. חשיבי רומי שצערוהו, עליו להרוג אחד אחד ולא יתגרה בכולם יחד, והראה זאת ע"י שעקר צנון אחד בכל יום, ולא אמר לו בלחש כי עוף השמים יוליך את הקול. 3. שלח לו גרגירא לומר שבתו ששמה גירא זינתה, שלח לו כוסברתא שיהרגנה. שלח לו כרתי שיכרת זרעו, שלח לו חסא שיחוס עליה. 4. מעשיו בכל יום: היה שולח לרבי זהב בשקים זהב מחופה בחיטים, בכדי שיהא לדורות הבאים שיוכלו לפייס את המלכים הבאים. 5. היתה מערה מביתו לבית רבי ודרכה בא לרבי תוך הריגת שני העבדים שבשתי פתחיה, וראה שם את ר"ח בר חמא וא"ל רבי שאינו בר איניש, ונוכח בזאת ע"י כך ששלחו לקרוא לשומר שמת והחייהו. 6. שימש את רבי במאכל ומשקה וגחן שיעלה על גביו למיטה, ורבי לא רצה לזלזל בו, וא"ל מי יתן שאהיה מצע תחתיך לעוה"ב. 7. רבי אמר לאנטונינוס שיהיה לו חלק לעוה"ב, שנאמר שם מלכיה ולא כל מלכיה. 8. כאשר מת, רבי אמר שנתפרדה חבילת וקשר אהבתינו. 9. שני גויים בבטנך זה אנטונינוס ורבי שלא פסקו מעל שלחנם בחורף ובקיץ: צנון שמחתך אוכל, חזרת שמהפך, וקישות זוטרי שמרחיב מעיים.

 

שאלות לחזרה ושינון

  1. בשטר שנכתב בו שש שנים יתירות, כיצד מוקמינן שנכתב בזמנו (2)
  2. סוגיית אנטונינוס ורבי (8)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com