אאא

דף יא

1. גויים כשרים. 2. שריפה על המלכים. 3. ע"ז קבועה.

א.   הגויים הכשרים 1. אנטונינוס, כדלעיל. 2. קטיעה בר שלום שניצח את הקיסר בכך שאמר לו שלא יצליח לכלות את ישראל ובשל כך הכניסוהו לבית שימות שם, ולפני שנכנס מל ונתן את כל נכסיו לר"ע וחבריו, ובת קול אמרה שיש לו חלק לעוה"ב שנאמר כל נשיאיה ולא כל שריה. 3. שר ששמו אדרכן שימש את רב, וכאשר מת אמר רב נתפרדה חבילה. 4. אונקלוס היה גר וגייר שלשה גדודים שבאו ללקחו ע"י: שמשכם בפסוקים, ואמר שה' הולך לפני ישראל, והצביע על המזוזה שה' שומר על עמו מבחוץ.

ב.   דיני שריפה על המלכים והנשיאים 1. אין בה משום דרכי האמורי, ומחלוקת ר"מ ורבנן במיתה שאין עמה שריפה אינה האם הויא חוקה לע"ז, אלא האם חשיבא וממילא עובדים בה ע"ז. 2. שורפין מטתן וכלי תשמישן, ואונקלוס שרף על ר"ג הזקן כלי תשמיש בשווי שבעים מנה צורי. 3. עוקרין על המלכים, היינו סוס שרכב עליו. 4. אסרינן עיקור מהארכובה ולמעלה משום שיש עמו טריפה משמע דזהו בבהמה טהורה, מוקמינן בעגלה המושכת בקרון.

ג.    מקומות ע"ז הקבועים בכל השנה 1. בית בל בבבל. 2. בית נבו בכורסי. 3. תרעתא שבמפג. 4. צריפא שבאשקלון. 5. נשרא שבערביא. 6. יריד שבעין בכי. 7. נדבכא שבעכו. 8. י"א נתברא שבעכו. 9. יריד שבעכו. 10. נדבכה שבעין בכי.

 

שאלות לחזרה ושינון

דף יא

  1. הגויים הכשרים (4)
  2. דיני שריפה על המלכים והנשיאים (4)
  3. מקומות ע"ז הקבועים בכל ימות השנה (10)

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

דף יב

1. עטלוזא. 2. כיבוד ע"ז.

א.   ליכא איסור הליכה מחוץ לעיר שיש ע"ז בתוכה, ובתוך עיר שיש ע"ז חוצה לה, ובדרך שאינה מיוחדת למקום שאינו ע"ז. ודין עטלוזא של עזה 1. לל"ק חשיבא חוצה לעיר. 2. לל"ב הוי איבעיא ופשט מצור שישראל וגוי שופתים שתי קדירות ע"ג כירה אחת וחכמים לא חשו לזה. לאביי לא חששו שהישראל יסתובב והגוי ישים בשר נבילה, וה"נ אין לחוש שיש בידם דמי ע"ז. 3. לרבא לא חשו משום בישולי עכו"ם, וה"נ לא חיישינן ליום אידם ושרי רק בדמים שנוטל מתוך תיבתו. 4. לרבה בר עולא לא חשו משום צינורא מקדירת הגוי, וה"נ בני עטלוזא שרו רק לפני אידיהן.

ב.   האיסורים משום נראה כמכבד ע"ז, המקרים והקמ"ל 1. ישב לו קוץ לא ישחה בפני ע"ז ליטלו אפילו דהוי צערא, ואם אינו נראה כמשתחוה לע"ז שרי. 2. נתפזרו מעותיו לא ישחה ליטלם, וקמ"ל אף שא"א לו ללכת למקום אחר. 3. מעין המושך לפני ע"ז לא ישחה לשתות, אף דאיכא סכנת צמא. 4. פרצופות המקלחות מים אסור להניח פיו על פיהן, משום שנראה כמנשק הע"ז. וקמ"ל דה"נ אסור להניח פיו ע"ג סילון משום סכנת עלוקה, וכן אסור לשתות מים בלילה מפני סכנת שברירי, סנורים.

                                        

שאלות לחזרה ושינון

דף יב

  1. איסור הליכה סביבות מקומות ע"ז, ודין עטלוזא של עזה ומה נלמד מכך (4)
  2. הדברים שנאסרו משום שנראה כמכבד ע"ז, והקמ"ל (4)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmai