אאא

דף יג

1. מהנה ע"ז. 2. יריד ע"ז.

א.    בעיר שיש בה ע"ז אסרינן חנויות מעוטרות, לר"ל במעוטרות בורד והדס כיון שנהנה מהריח, ולר"י אף מעוטרות בפירות אסור ופליגי במהנה ע"ז. והשמועות 1. ולא ידבק בידך מאומה מן החרם ש"מ איסור לנהנה מע"ז, ור"י אסיר מהנה מק"ו מנהנה. 2. רבי נתן דאמר על שוק של ע"ז שמי ששם עליו עטרה נהנה מע"ז ומי שלא נמצא מהנה ע"ז במכס אסור בהנאה, אתי כר"י, ולר"ל רבנן פליגי על ר"נ. 3. הולכים ליריד של גויים ולוקחים מהן בהמה עבדים שפחות בתים שדות וכרמים מפני שהוא כמציל מידם, לר"ל ש"מ דרבנן שרי מהנה, ולר"י ההיתר בלוקח מבעה"ב שהע"ז לא נוטלת מכס ממנו ולבסוף שייכא רק בבעה"ב שאינו קבוע.

ב.    דין יריד של ע"ז 1. למ"ד בהמה תיעקר, אף דהוי צער בע"ח התורה התירה לרדותן בכך. 2. העיקור, בע"ז בהשרת פרסותיה ובמקדיש בזה"ז ע"י נעילת דלת בפניה משום בזיון קדשים. ואין לשחטה משום תקלה, ולא לחתכה משום לא תעשון כן לה' או דנראה כמטיל מום בקדשים. 3. דין עבד גוי, למ"ד בהמה תיעקר אין לעקרו דעכו"ם לא מורידין ולא מעלין. ולמ"ד לוקחין עבדים פליגי אי עבד גוי אסור או דשרי משום דממעטן.

 

שאלות לחזרה ושינון

  1. אלו חנויות מעוטרות אסירי, המחלוקת והשמועות (3)
  2. דין יריד של ע"ז (3)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com