אאא

דף יז

1. מינות. 2. ר"א בן פרטא.

  1. סוגיית מינות 1. ר"א נתפס למינות וניצל משום שאמר נאמן עלי הדיין וחשבו ההגמון שכוונתו עליו, והסיבה שנתפס מכיון שנהנה מדבר מינות על הפסוק כי מאתנן זונה קבצה שמותר לעשות מאתנן ביהכ"ס לכה"ג, ואתי שכל זונה שנשכרת לבסוף תהיה להיפך ותשכור. 2. הרחק מעליה דרכך אתי למינות והרשות, ופליגי האם יש להרחיק ד' אמות גם מזונה או לא, וכן נחלקו איזו קריבה נאסרה בעריות. 3. לעלוקה שתי בנות הב הב, קול המינות והרשות שצועקות מגהנום ואומרות בעוה"ז הב הב, או שהגהנום צועקת שיביאום אליה. 4. כל באיה לא ישובון ולא ישיגו ארחות חיים, שהפורש ממינות מיד מת. האשה שעשתה בנה הקטן מבנה גדול לל"ק לא מתה כי לא חזרה בה לגמרי ולל"ב מתה כיון שהיה בה גם מינות, ור"א בן דורדיא מת כיון דאביק בעבירה טובא חשיבא כמינות. 5. ר"ח ור"י העדיפו לעבור על פתחא דבי זונות אף שלא נשחט יצרה כדי לכפות את יצרם ולקבל שכר, והזונות נכנעו ונכנסו מפניהם, שנאמר על התורה מזימה תשמור עליך.

  2. משפטו של ר"א בן פרטא והצלתו 1. אמרו לו מדוע למד תורה. 2. וכן מדוע גנב, וא"ל דע"כ איכא שקר דליכא ספרא וסייפא. 3. מדוע נקרא רבי, רבן של תרסיים, וזיהה חוטי שתי וערב ע"י נס שהתיישבו עליה זיבורא וזיבוריתא. 4. מדוע לא בא לבי אבידן להתווכח, שירא שיירמס כיון שהוא זקן, והנס שבאותו יום נרמס שם זקן. 5. מדוע שחרר עבדו לחירות אמר להד"מ, והנס שמי שבא להעיד בו שלחוהו לקיסר ואליהו זרקו למרחוק. ור"א ניצל משום שעסק בתורה וגם בגמ"ח.  

 

שאלות לחזרה ושינון

  1. סוגיית מינות (5)
  2. משפטו של ר"א בן פרטא והצלתו (5)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com