אאא

דף כג

1. פרת חטאת מגוי. 2. דעת ר"א שפוסל.

א.    נחלקו ר"א ורבנן האם פרת חטאת נלקחת מגויים, ומפרשינן מאי טעמא דר"א דפוסל 1. לרבי פדת ר"א חייש לרביעה, ואיהו נמי אוסר לקחת מהגויים בהמה לקרבן. 2. לכו"ע לא חיישינן לרביעה, ור"א חייש שהגוי יעלה עליה עול, ודחי דמשום הנאה פורתא הגוי לא יפסיד, בשונה מרביעה דיצרו תוקפו. 3. דבר אל בני ישראל ויקחו אליך למעט גויים, ודחי דזהו רק בפרה וא"א ללמוד מזה דר"א יפסול בשאר קרבנות. 4. כו"ע חיישי לרביעה ולכן אסרי ליקח קרבנות מגויים, ופליגי בפרה דכיון דדמיה יקרין כייף ליצריה. ודחי א"כ כמאן אתיא הברייתא שמתירה לקחת מגויים לקרבן, וכן תני להדיא דרבנן שרו בשאר קרבנות. 5. למסקנא אמרינן דר"א חייש לרביעה, דאמר שישראל שמרו על פרתו של דמא וגם מצריך קיחה מישראל. וא"כ פליגי ר"א ורבנן בין בפרה ובין בשאר קרבנות, ומתני' דהכא כר"א וברייתא כרבנן.

ב.    הקושיות על דעת ר"א בפרה 1. פרה שודאי נרבעה פסולה ש"מ שהיא קדשי מזבח א"כ תפסל ביוצא דופן, ואין לומר דאתיא כר"ש דיוצא דופן ולד מעליא דלא איירי בקדשים, ולמסקנא דבר ערוה וע"ז פוסלים דומיא דמום שנאמר כי משחתם בהם מום בם. 2. לשילא דהטעם משום דבר אל בנ"י ויקחו קשיא שקנו פרה מדמא בן נתינה וכן אבנים לאפוד, ומתרצינן דלקחו ע"י סרסור.

 

שאלות לחזרה ושינון

 

  1. המח' האם פרת חטאת נלקחת מגויים, ומ"ט דר"א דפוסל (5)
  2. הקושיות על דעת ר"א בפרה (2)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com