אאא

דף כח

1. חולי וסכנה. 2. חולאים ורפואות.

א.   דיני חולי ומה נחשב לסכנה 1. על מכה של חלל מחללין את השבת. 2. גם היד וגם הרגל דינם כמכה של חלל. 3. וכן אישתא צמירתא. 4. על מכה שצריכה אומד מחללין. 5. בעי מה דין ככי ושיני, מכיון שנמצא מבפנים אך הויא קשה. ואין לפשוט מהאיסור מבחושש בשיניו, דדלמא ה"נ בכאיב ליה טפי אסור. 6. צפדינא חשיב של חלל, ואין מזה הוכחה לדין חולי השיניים הואיל וגומר בבני מעיים. 7. פדעתא, פצע מכת חרב. 8. עינבתא, אבעבוע. 9. העלאת אזנים שרי, ופליגי אי דווקא ביד או רק ע"י סם. 10. עין שמרדה שרי לכתחלה ואפילו לשחוק סמנין לכך, כיון שהעין קשורה ללב. 11. חולאי העין שמותר לחלל עליהם שבת: רירא דיצא דמא דמעתא קידחא ובתחילת החולי, לאפוקי דאסור בסוף החולי או כשרוצה לראות טוב יותר. 12. העלאת אונקלי שכנגד הלב שרי.

ב.   סוגי החולאים והרפואות 1. צפדינא שנוזל דם מבין שיניו, ורפואתו: מי שאור שמן זית ומלח, או לסוך שומן אווז ע"ג כנף אווז, או לשרוף גרעיני זיתים ע"ג מרא חדשה. 2. פדעתא, בכדי להפסיק את הדם שחליים בחומץ, ולהעלות בשר גרדא דיבלא. 3. עינבתא, עשב טיגנא בדבש, ועד אז יגלגל עליו ענב באותו צבע. 4. סימטא וזו נפיחות, אם ראשו אינו לבן יש להכותו ולקרעו. 5. פיקעא בפי הטבעת, גרעינים אדומים, ועד אז יניח גרעין סנה במקום הסדק. 6. פיקעא תתאה: חֵלב שעירה שלא ילדה, שלשה עלי דלועין, חלזון, שמן זית בשעוה. 7. כאב אזנים: מים היוצאים מכליית עז בגחלים, חֵלב תולעת גסה, למלא שמן ולתת פתילה באזנו ובשום ולהעביר שבע פעמים, או שיעשה כן עם שמן אפרסמון, מוכין בצבע ושלא נחבטו, לשרוף קנה בן מאה שנה במלח. 8. המקיז דם ואכל חגב"ש, יערבב יין וחומץ וישתה. 9. העלאת אונקלי, מביא כמון וניניא: ללב ביין, לשחפת במים, ליולדת מצוננת בשיכר, או מים שלנו בחוץ. 10. ששה דברים מרפאין: כרוב תרדין מי סיסין קיבה רחם יותרת הכבד ודגים קטנים.

 

שאלות לחזרה ושינון

  1. דיני חולי ומה נחשב לסכנה (12)
  2. סוגי חולאים והרפואות (10)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com