אאא

דף לה

1. גבינת עכו"ם. 2. פסוקי שה"ש.

א.   מ"ט גבינה של גויים אסורה 1. מפני שמעמידין בקיבת נבילה, ודחי דאפילו קיבת עולה החמורה מותרת בהנאה וי"א אף באכילה. 2. מפני שמעמידין בקיבת עגלי ע"ז, ודחי א"כ יאסר בהנאה. ולא קאמר שהאיסור אינו בעין, דכיון שמעמיד חשיב כנמצא בעין. 3. למסקנא הויא גזירה חדשה שלא מגלין אותה בתוך י"ב חדש כדי שלא יפקפקו בה, להכי קאמר ישקני מנשיקות פיהו חשוק שפתותיך. והגזירה: לריב"ל משום ניקור נחש, ודחי א"כ נתיר יבש וישן דודאי ליכא שם ארס. 4. לר"ח לפי שא"א לגבינה בלא שישארו צחצוחי חלב. 5. לשמואל משום שמעמידין אותה בעור קיבת נבילה, אבל הקיבה עצמה מותרת דהוי פירשא, והא דאסרינן קיבת שחיטת גוי זהו להו"א דהכא. 6. לר' מלכיה מפני שמחליקין פניה בשומן חזיר. 7. לרב חסדא מפני שמעמידין אותה בחומץ הבא מיין נסך. 8. לרנב"י מפני שמעמידין בשרף פירות ערלה, והמחלוקת רק בקטף העץ. ולתרוייהו קשיא דא"כ תיאסר הגבינה אף בהנאה.

ב.   ביאור פסוקי שיר השירים 1. כי טובים דודיך מיין, כנסת ישראל אומרת שדברי סופרים ערבים עליה יותר מיינה של תורה. 2. לריח שמניך טובים, ת"ח דומה לצלוחית פלייטון שכאשר מתגלה ריחה נודף. 3. עלמות אהבוך: שמתגלים לו דברים עלומים, מלאך המות אוהבו, ונוחל שתי עולמות.

 

שאלות לחזרה ושינון

  1. מדוע גבינה של גויים אסורה (8)
  2. ביאור הפסוקים בשיר השירים (3)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com