אאא

דף מג

1. הכלים והחששות. 2. ביטול הטבעת. 3. לבנה דר"ג.

  1. דיני הכלים והחששות 1. כל המזלות מותרין חוץ מחמה ולבנה, ואיירי במוצא שהרי כל המזלות אסורין בעשיה שנאמר לא תעשון אתי. 2. כל הצורות מותרות חוץ מדרקון שיש לו ציצין בין פרקי הצואר, ואיירי במוצא משום דשרי בעשיה. 3. המציעתא דכל הפרצופים מותרין חוץ מאדם, איירי לאביי בעשיה שנאמר לא תעשון אותי, ולרבא במוצא וכר"י שאוסר דמות אדם במניקה עם בן כמו חוה וסר אפיס שמאכיל כיוסף. 4. אף שעובדין לשאר צורות מיהו לא חשיבי להו לעשותם צורה לעבדם, להכי מותרין דהוו לנוי. 5. לרשב"ג בכלים מבוזין שרי ומכובדין אסור, והיינו לרב למעלה מן המים ולשמואל שעל נזמים וטבעות.

  2. רבי אלעזר הקפר מצא טבעת שעליה צורת דרקון והכריח גוי לבטלה, וילפינן מינה תלת 1. גוי מבטל ע"ז שלו ושל חברו, ואין לומר דהע"ז הוי הפקר, משום שאף המאבד התיאש מדמיה אבל לא מאיסורה, דסבור שגוי יעבדנה וישראל מכרנה. 2. יודע בטיב ע"ז ומשמשיה מבטל, להכי לא נתן לקטן לבטלה. 3. ביטול של גוי אף דהוי בע"כ מהני.

  3. היו לר"ג דמות צורות לבנה לעדי החודש, ומקשינן דאסור לעשות כדמות שמשין ומתרצינן 1. האיסור בשמשין שאפשר לעשות כמותן כגון היכל ומנורה, ומקשינן דאסור אף שמשי מרום. 2. בשמשין של מעלה נאסרו רק דמות ארבע פנים, פני שור אריה אדם נשר וכן פרצוף אדם לחוד שנאמר לא תעשון אתי, ומקשינן דאסור אף דמות מלאכים. 3. רק שמשין שבמדור העליון שרו משא"כ חמה ולבנה שבמדור התחתון, ומקשינן שנאסרו חמה ולבנה המשמשים במרום. 4. למסקנא אחרים עשו לר"ג, ואף דחותמו בולט ליכא חשדא, כיון דהוי נשיא ושכיחי רבים אצלו או דהוי של פרקים. 5. להתלמד שרי, שנאמר לא תלמד לעשות אבל שרי להבין ולהורות.

 

שאלות לחזרה ושינון

 

  1. דיני הכלים והחששות (5)

  2. המעשה ברבי אליעזר הקפר, ומה שמעינן (3)

  3. כיצד מיישבינן שהיו לר"ג בעלייתו דמות צורות לבנה (5)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com