אאא

דף נב

1. חלות איסור ע"ז. 2. האיבעיות בביטול. 3. שותפות בע"ז.

  1. זמן חלות איסור ע"ז, לרי"ש בגוי עד שתיעבד ובישראל מיד, ולר"ע איפכא. והדרשות 1. אבד תאבדון את כל המקומות, מוקמינן בכלים של ע"ז באם אינו ענין. ונאמר אשר עבדו שם לרי"ש דאסורים רק כשיעבדו, ונאמר אותם את אלוהיהם להקיש אלוהיהם לכלים דעד שיעבדו, ולר"ע את הפסיק הענין. 2. ע"ז של ישראל לרי"ש אסורה מיד, להו"א מסברא ולמסקנא שנאמר ארור האיש אשר יעשה פסל תועבת ה', ולר"ע דבר המביא לידי תועבה. 3. פסילי אלוהיהם לר"ע לאסור ע"ז של גוי משפסלו, ולרי"ש אתי למימר שגוי פוסל את אלוהו, ור"ע יליף לה מסתירת הפסוק לא תחמוד ולקחת לך. 4. ושם בסתר, לר"ע דע"ז של ישראל נאסרת רק אם עבדה, ולרי"ש אתי שע"ז טעונה גניזה. 5. לא תטע אשירה אצל המזבח, לר"ע לומר שע"ז של ישראל טעונה גניזה, ולרי"ש לומר שהמעמיד דיין שאינו הגון במקום ת"ח כאילו נוטע אשירה אצל המזבח.

  2. האיבעיות בביטול ע"ז 1. ריתך כלי לע"ז, להו"א בעי שהכינו לע"ז, ולמסקנא האיבעיא בכלי של ע"ז ממתכת שנשבר וריתכו האם חוזרת אליו טומאה ישנה בדרבנן. דאף את"ל דבדרבנן לא חוזרת, האם גזרו בע"ז משום חומרתה תיקו. 2. תקרובת ע"ז של אוכלים האם מהני ביטול לטהרה או לא, ושונה מכלים שמתבטל איסורם משא"כ באוכלין שנשארים באיסורם האם ה"נ נשארת טומאתם, תיקו. 3. כלים שנשתמשו בבית חוניו למ"ד שאינו בית ע"ז, האם מותרים לביהמ"ק אי אסורים דומיא דכהנים. ופשט דאסירי שנאמר באחז הכנו שגנזום והקדשנו אחרים, ואין ראיה מגניזת אבני מזבח ששקצום היונים משום דאסירי מדאורייתא שנאמר באו פריצים וחללוה.

  3. אהיכא קאי דברי רב הילל דמוקי שיש שותפות לגוי עם ישראל בע"ז 1. גוי מבטל ע"ז שלו ושל אחרים, ובע"ז של ישראל רבי סבר בילדותו שמבטל כאשר יש לו שותפות עמו דישראל עובד על דעת הגוי, ובזקנותו סבר דלא מבטל דהישראל עושה על דעת עצמו. 2. ישראל אינו מבטל ע"ז של גוי אף שיש לו שותפות בה, וקמ"ל שהגוי יכול לבטלה. 3. לר"ש בן מנסיא ע"ז של ישראל אין לה בטילה עולמית, וזה אף שיש לו שותפות עם גוי.

שאלות לחזרה ושינון

  1. זמן חלות איסור ע"ז בישראל ובגוי, המחלוקת והדרשות (5)

  2. האיבעיות בביטול ע"ז (3)

  3. אהיכא קאי דברי רב הילל המעמיד שיש שותפות לגוי עם הישראל בע"ז (3)

     

    לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com