אאא

דף נה

1. המקרים בנעבד. 2. כח ע"ז.

  1. המקרים שנחשב נעבד ואסור 1. משתחוה לקרקע עולם לא נאסרה, ואם חפר בורות לשם ע"ז אסרה. 2. המשתחוה לבע"ח לא נאסרו, ואם עשאן חליפין לע"ז אסרן. 3. חליפי חליפין של ע"ז, איכא מאן דאסר שנאמר והיית חרם כמוהו ואיכא מאן דשרי שנאמר הוא, ופליגי אי איצטריך הוא למיעוטי יובל וכלאי הכרם, או דא"צ משום דע"ז ושביעית הוו שני כתובים הבאים כאחד ואין מלמדין.

  2. תשובות החכמים שאין כח לע"ז 1. ה' אינו מבטל את הע"ז אף שאין רצונו בה, משום שהשוטים עובדים לדברים שיש לעולם צורך בהם כגון חמה לבנה כוכבים ומזלות אפיקים גאיות ואדם. 2. ה' אינו מבטל דבר שאין צורך לעולם בו, כדי שלא יוכיחו שמה שנשאר הם אלוהות. 3. עולם כמנהגו נוהג ושוטים שקלקלו עתידין ליתן את הדין, לגבי ע"ז גזל ועריות. 4. אף שה' אל קנא אינו מתקנא בה אלא בעובדיה, משל לבן שקרא לכלבו על שם אביו, שהאב כועס רק על בנו. 5. אש לא שרפה בית ע"ז, שה' אינו עושה מלחמה עם המתים. 6. ה' אל קנא בע"ז אף שגבור מתקנא בגבור, משל לאדם שנשא אשה על אשתו ואם היא פחותה מתקנאת בה. 7. אנשים שמתרפאים בע"ז, כיון שהייסורים מושבעים מתי להכנס ומתי לצאת, ומשל לשוטה שהפקיד תמיד בעדים בא בלא עדים והנפקד מחזיר לו שאינו מאבד את אמונתו. 8. שוחטים אדם לע"ז ויורד גשם, שהבא ליטמא פותחין לו שנאמר אשר חלק ה' לכל העמים שהחליקן בדברים לטרדן מהעוה"ב.

שאלות לחזרה ושינון

 

  1. המקרים להחשב נעבד דאסור (3)

  2. תשובות החכמים שאין כח בע"ז (8)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com