עבודה זרה נו' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף נו

1. השתתפות וסיוע. 2. יקפה.

  1. דיני השתתפות וסיוע 1. דריכה עם גוי בגת, למשנתנו שרי דסברה שעושה יין נסך רק כאשר יורד לבור, ולמשנה אחרונה אסור משום שנעשה יין נסך מיד כשהתחיל להמשך וכרב הונא, ולהו"א תרצינן לרב הונא בגת פקוקה ומלאה שלא התחיל להמשך. 2. בצירה עם הגוי, למשנה ראשונה אסור משום שגורם טומאה לחולין שבא"י, ולמשנה אחרונה שרי. 3. בצירה ודריכה עם ישראל העושה בטומאה אסור כיון שגורם טומאה, למשנה ראשונה משום חולין של א"י ולמשנה אחרונה משום שמטמא תרומה, ומותר להוליך ולהביא עמו חביות מהגת. 4. נחתום שעושה בטומאה אסור ללוש ולערוך עמו משום חלה, ומותר להוליך עמו פת לאופה.

  2. במשנה אמרינן שנעשה יין נסך כאשר יורד לבור, וגבי מעשרות אמרינן שגמר מלאכתן משיקפה. ומתרצינן אהיכא קאי יקפה  1. ביי"נ ובמעשרות לחכמים משירד לבור ולר"ע משיקפה קיפוי דחבית. 2. לרבא למשנתנו משירד לבור, לחכמים קיפוי דבור, ולר"ע משישלה. 3. למסקנא פליגי במעשרות אבל ביי"נ החמירו משירד לבור.

שאלות לחזרה ושינון

  1. דיני השתתפות וסיוע (4)

  2. הסתירה מתי נחשב גמר מלאכה ביין, ואהיכא קאי יקפה (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com