אאא

דף נז

1. חשש יי"נ. 2. הלוקח עבדים.

  1. המקרים דחיישינן ליין נסך 1. בהחזיר גרגותני לגת אסור, להו"א משום דניצוק חיבור, ולמסקנא כאשר פחסתו בורו והתערב בו יין נסך. 2. ניסוך ע"י גוי ברגל, לפי הינוקא לאו שמיה ניסוך, ושמואל השהה להו"א לאסור אף בהנאה ולמסקנא להתיר אף בשתיה כר"ש. 3. גוי שהחזיק לולב וראשו נגע ביין בלא כוונה, שרי בהנאה ואסור בשתיה.

  2. ביאור הברייתא הלוקח עבדים וכן בני השפחות שמלו ולא טבלו, דלגבי רוקן ומדרסן בשוק פליגי האם הוא טהור או טמא, ויין נסך נעשה רק ע"י גדולים 1. לרב דתינוק בן יומו עושה יין נסך, גדולים שעושים יי"נ קאי על בני השפחות, ותיבת וכן למ"ד טמא קאי על רוקן ומדרסן ולמ"ד טהור אתי להכשיר מלו וטבלו ולאפוקי מדר"נ. 2. לר"נ דעבדים שמלו וטבלו עושים יי"נ עד י"ב חדש, מלו וטבלו דאין עושין קאי על בני השפחות, ותיבת וכן למ"ד טהור אתי להכשיר יין שקטן נגע בו ולאפוקי מרב.

שאלות לחזרה ושינון

  1. המקרים דחיישינן ליין נסך (3)

  2. ביאור הברייתא גבי עבדים ובני שפחות, וכמאן אתי (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com