אאא

דף סג

1. חליפין בשביעית. 2. אתנן.

  1. רבי ינאי התיר חליפין שאין בעין לגבי שביעית, ומקשינן דאסור לאדם לומר לפועליו שיאכלו והוא יפרע ש"מ דהפרעון חשיב דמי איסור. ומתרצינן 1. בחנווני המקיפו דמשתעבד לו, וקשיא א"כ ליתני ההיתר בחנוני שאינו מקיפו, וכן דמשתעבד מדין ערב. 2. לא נאסר היכא דלא מייחד שעבודו, ואיסור שביעית הוי בהקדים לו דינר, ותני צאו ואכלו ואני מחשב. 3. האיסור כאשר נטל ונתן ביד, ותני טלו ואכלו ושתו.

  2. הדינים בהקרבת אתנן זונה 1. נתן לה ואח"כ בא עליה שרי, ולא חל למפרע כאשר בא עליה, דאיירי שקדמה ואמר כשנתן לה שאם תצטרך לזה תקנה מעכשיו. 2. בקדמה והקדישתו בעי האם נחשב כהקריבתו דאמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט או דאסור כיון דהשתא נמצא בעין. ואין לפשוט מר"א דאמר שהקדישתו, דבר"א גופיה מיבעי ליה מאי קסבר, תיקו. 3. בא עליה ואח"כ נתן שרי, והאיסור כאשר אמר הבעלי בטלה זה וחל הקנין בגויה, או בישראלית שנמצא בחצירה ועשה אפותיקי.

שאלות לחזרה ושינון

  1. דין חליפין בשביעית, והמקרה דאסור לפרוע חוב פועליו בשביעית (3)

  2. הדינים בהקרבת אתנן זונה (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com