אאא

דף עה - עו

1. הכשרת כלי גוי. 2. שפוד ואסכלא.

  1. הכשרת כלי הגויים 1. כלים שלא נשתמש בהם כלל, מטבילן והם טהורין. 2. כלים שנשתמש ע"י צונן, מדיחן ומטבילן. 3. מה שנשתמש ע"י חמין מגעילן ומטבילן, ויורה גדולה שבלעה ע"י ניצוצות עושה לה שפה ומגעילה מתוכה. 4. מה שהשתמש ע"י האש, מלבנן עד שתשיר קליפתן. 5. הסכין שאין בה גומות שפה והיא טהורה, נועצה עשר פעמים בקרקע שאינה עבודה ואוכל בה צונן. ואם לא הכשיר תלוי בדין נטל"פ.

  2. טהרת שפוד ואסכלא, בגיעולי נכרים ע"י ליבון ובקדשים סגי בחמין. וטעם החילוק משום דבקדשים 1. בלע התירא, ודחי דאכתי פליט איסורא. 2. הגעלה זה בנוסף שטיפה ומריקה, ודחי דזהו בצונן והגעלה בחמין. 3. יגיד עליו ריעו ובעי ליבון והגעלה, ודחי דהו"ל למימר כולהו בחד מקום. 4. בקדשים כל יום נעשה גיעול לחבירו, ואם בישל חטאת היום מבשל בה אח"כ שלמים שזמנם שני ימים, וקשיא א"כ שלא יצטרכו אף הגעלה. 5. בקדשים אינו דבוק כמו בגיעולי עכו"ם. 6. למסקנא שרי הואיל ובלע התירא, ואף שאח"כ פולט איסור מיהו אז ליתא איסורא בעיניה.

הדרן עלך פרק חמישי דעבודה זרה!

וסליקא לה מסכת עבודה זרה!

 

שאלות לחזרה ושינון

 

  1. הכשרת כלי הגויים (5)

  2. הכשרת שפוד ואסכלא, ומדוע בקדשים סגי בחמין (6)

הדרן עלך מסכתא עבודה זרה!

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com