אאא

דף ו

  1. פר העלם דבר לא נאכל, ומייתי דגבי י"ב פרי חטאת שהקריבו כשעלו מהגולה אשכחן דנקראו עולה. ופליגי אמאי הוצרכו י"ב 1. לר"י דחטאו י"ב שבטים, או חלק מהשבטים והשאר הביאו על ידם. 2. לר"ש דחטאו י"א שבטים וב"ד הביאו על ידם. 3. לר"מ חטאו והדר חטאו י"ב פעמים, וליכא חטאת שמתו בעליה בצבור מפני שאין צבור מתים. 4. למסקנא אמרינן דהיתה הוראת שעה, שהרי חטאו במזיד.

  2. מנלן דאין צבור מתים 1. תחת אבותיך יהיו בניך, ודחי ה"נ ביחיד. 2. משעיר ר"ח דמביאים מתרומת הלשכה אף אם מתו, ודחי דהוי ספק. 3. למסקנא מעגלה ערופה דאמרינן כפר לעמך אשר פדית והם יוצאי מצרים, ואף דנמנים עם החיים ה"נ בכפרת בית שני הוו מרובין מזמן בית ראשון.

  3. מת אחד מהצבור חייבין בקרבן ומת אחד מב"ד פטורין. ואתי 1. כר"מ דב"ד מביאין את הקרבן. 2. בעי נימא דאתי אף כר"ש דאמר שהב"ד מביאין עם הצבור, ודחי כדלקמן.

  4. אמרינן דהברייתא במת אחד מהב"ד פטורין מקרבן לא אתיא אף כר"ש משום דלר"ש אף חטאת שותפין לא מתה, והראיות 1. פר ושעיר של יו"כ שאבדו לר"ש לא מתים, ובעי למידחי דכהנים איקרו קהל ואינם שותפין. וקשיא א"כ יביאו פר בהוראה, ואם שבט לוי לא נקרא קהל א"כ חסרים שבטים. 2. למסקנא כמו דיליף ר"ש שאין חטאות המתות בצבור כלל משום דלא שייך בהם ולד תמורה ומתו בעליה, מהאי טעמא חטאות השותפין אינן מתות.

  5. חשיבות מנשה ואפרים כשתי שבטים או כאחד 1. לגבי נחלה חשובים כשנים, שנאמר יקראו בנחלתם. 2. וכן לדגלים דשוה לנחלה וכדי לחלוק כבוד לדגלים. 3. וכן לנשיאים ע"מ לחלוק להם כבוד. 4. בהעלם הוראה, שבטו של לוי מביא פר ומנשה ואפרים אחוזים יחד בשבט יוסף, דשבט לוי לא איקרו קהל רק לגבי נחלה והדומה לזה.

הדרן עלך פרק קמא דהוריות – הורו ב"ד!

 

שאלות לחזרה ושינון

  1. מדוע כשעלו מהגולה הביאו י"ב פרי חטאת (4)

  2. מנלן דאין צבור מתים (4)

  3. הדין במת אחד מהציבור ומב"ד, וכמאן אתי (2)

  4. מנין דלר"ש חטאות השותפין אינם מתות (2)

  5. לגבי מה נחשבים שבטי אפרים ומנשה בנפרד (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com